תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    ירושלים  
ירושלים
ירושלים
תחומי הפעילות- שנת 2017

בשנת 2017 מתוכננים עשרות מחקרים ופרויקטים הנוגעים לירושלים. 

בעמוד זה תמצאו את פרטי הפרויקטים ואת החוקרים הראשיים בהם.

הגירת צעירים לירושלים, ממנה ובתוכה 

ראש העיר ירושלים הציב את טיפוח אוכלוסיית הצעירים בראש סדר העדיפויות של העירייה. המחקר בוחן מגמות הגירה של צעירים לירושלים וממנה, לפי קבוצות גיל, יישובים ואזורים בארץ מהם עברו לירושלים ויישובים בהם בחרו לגור מי שהיגרו מירושלים. כמו כן בודק את השכונות בהן בחרו לגור העוברים לירושלים והשכונות אותן עזבו ירושלמים למקומות אחרים בארץ.  המחקר מנתח את הנתונים וכולל: לוחות, גרפים, מפות ותמצית של תמונת מצב ומגמות שינוי שעולות מתוך המידע הכמותי. 

בשיתוף: האגף לתכנון אסטרטגי ומדיניות בעיריית ירושלים

תחזיות אוכלוסייה ופריסת מרכזי תעסוקה, לימוד ומוקדי פעילות אחרים – 

מחקר תשתית שנועד לספק לצוות תכנית אב לתחבורה ידע, מידע ותובנות שיסייעו להפעלת מודל תחבורה חדש לעיר.
בשנת 2016 הסתיים השלב הראשון - הכנת תחזית האוכלוסייה ופריסתה באזורי התנועה בעיר ובמרחב המטרופוליני סביבה (למעלה מ – 600 אזורים). בשלב השני, עליו נשקוד ב 2017 תוכן תחזית מועסקים במרכזי תעסוקה ומוקדי הפעילות הגדולים בעיר המחוללים תנועה כגון: מוסדות חינוך ותרבות גדולים, מוקדי מסחר, אזורי תעשייה ועוד. במקביל תוכן תחזית תלמידים ופריסתם ברחבי עיר המבוססת על תחזית האוכלוסייה.

יועצים חיצוניים: משה בן אליהו, עזרא סדן ורות לבנטל.
בשיתוף: תכנית אב לתחבורה ירושלים 

מחקרי הערכה

תכנית היובל – ליווי, ייעוץ, מחקר והערכה 

ממשלת ישראל החליטה לאמץ את תכנית היובל כהמשך לתכנית מרום, לפיתוחה הכלכלי של ירושלים בשנים 2022-2017. תחומי הפעולה העיקריים של תכנית זו, על פי החלטת הממשלה הם:
1. תיירות;
2. תעסוקה מתקדמת  (הייטק וקולנוע);
3. איכות חיים;
4. אקדמיה.
הממשלה הקציבה 850 מליון ₪ לטובת התכנית המובלת על ידי המשרד לענייני ירושלים; עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י).

מכון ירושלים למחקרי מדיניות יהיה הגוף המלווה של התכנית בייעוץ, במחקר ובהערכה של התכנית.

תכנית מרום – ליווי, ייעוץ, מחקר והערכה

תכנית מרום הייתה התכנית לפיתוח כלכלי של ירושלים בשנים 2016-2011. מכון ירושלים ליווה את ביצוע התכנית בייעוץ, במחקר, במעקב ובהערכה. 
בשנת 2017 יסתיימו מספר מחקרים משלימים: 
מרכיבי איכות החיים בשכונת המגורים ובעיר.
מחקרי ההגירה ועיר.אקדמיה במסגרת תכנית מרום  מצאו שקריטריון 'איכות חיים' הוא מרכיב משמעותי בחיבור צעירים לעיר. בעקבות זאת, מחקר המשך זה יבחן מה הם המרכיבים המגבשים את תחושת איכות החיים בעיר.

סקר משרדי study abroad   במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
 סקר זה יבחן את ההמלצות אותן נוהגים משרדי study abroad באוניברסיטאות בחו"ל לתת על מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובעיקר על בי"ס לתלמידי חו"ל על-שם רוטברג באוניברסיטה העברית. הסקר יבחן עוד כיצד תופסים המשרדים את אופציית הלימודים בישראל ואת העדפות הסטודנטים. הניתוח יראה כיצד התכנית בירושלים נתפסת בעיני קהל יעד משמעותי לעיר.
תוצאות המחקר יסייעו לתכנן את השיווק של לימודים בירושלים לתלמידים באוניברסיטאות בחו"ל. 

גורמי ההשפעה העיקריים בבחירת מוסד לימוד אקדמי
המחקר ינסה לעמוד על השיקולים העיקריים (הגלויים והסמויים) של סטודנטים בבחירת מוסד לימוד בישראל. כמו כן ינתח את מערכי השיווק אליהם נחשף הסטודנט וינסה לעמוד על יעילותם. 
המחקר יבחן גם מהם התמריצים היכולים להשפיע מהותית על החלטת הסטודנטים בבחירת מוסד לימוד.

המכון יוציא לאור סיכומים חמש שנתיים על כל אחד מהתחומים בהם עסקה התכנית במשך חמש שנות פעילותה: תיירות, אקדמיה ותעשיות עתירות ידע.

ה.ל.ל – האגודה ליוצאים לשאלה 

מחקר הערכה שיבחן את אפקטיביות פעולות הסיוע של עמותת ה.ל.ל.: מקלט, דירות מעבר וייעוץ אישי.  העמותה מסייעת לחרדים, המבקשים לצאת מהעולם החרדי,  להשתלב בחברה.


בשיתוף: הקרן לירושלים

שנתון סטטיסטי לירושלים  - עברית-אנגלית ועברית-ערבית

 מדי שנה מפרסם המכון שנתון סטטיסטי על העיר במהדורה עברית-אנגלית. השנתון מכיל כ-250 לוחות וגרפים ובהם נתונים עדכניים על: שטח, אקלים, אוכלוסייה, הגירה, רמת חיים, עבודה, תעשייה, שירותים, בינוי, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות וספורט, בריאות, רווחה, תקשורת, סדר ציבורי, דת, תקציב עירוני ועוד. 
השנה יראה אור השנתון הסטטיסטי לירושלים מס' 31;

בשנת 2016 תורגם וראה אור, לראשונה, השנתון הסטטיסטי לירושלים בשפה הערבית (ערבית-עברית).  בשנת 2017 יראה אור שנתון מס' 2.


צוות השנתון: עורכת ראשית: ד"ר מאיה חושן 
יו"ר ועדת ההיגוי: ישראל קמחי
חברי ועדת ההיגוי: גרשון בינט, יהושע בירוטקר, אוליביה בלום, פרופ' סרג'יו דלה -פרגולה, אורן הלר, בנימין וייל, ד"ר אחמד חליחל, פנינה צדקה, ניצה (קלינר) קסיר, גיל ריבוש, אריאלה רג'ואן 
בשיתוף: עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, כנסת ישראל  וקרן לייכטאג

על נתונייך ירושלים 2017 – מצב העיר ומגמות שינוי 

פרסום המלווה את השנתון הסטטיסטי. הפרסום מנתח את המצב הקיים ומגמות השינוי וההתפתחות בעיר לאורך השנים. רואה אור גם באנגלית.

שכונות מזרח ירושלים  - מחקר

המידע על השכונות הערביות במזרח ירושלים לוקה בחסר, הן מבחינת הידע הכללי והן מבחינת המאפיינים החברתיים והפוליטיים של התושבים הערבים. אין גם נתונים מספיקים על צרכיה הכלכליים, החברתיים, החינוכיים והתרבותיים של האוכלוסייה הערבית במזרחה של העיר, ועל מצב השירותים הציבוריים והתשתיות לסוגיהן בחלק זה של העיר. במכון ירושלים ובמוסדות אחרים בעיר  (עיריית ירושלים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), נצבר ידע בתחומים: הכלכלי, החברתי ,השירותים והתשתיות. ידע זה אינו שלם ואינו מעובד במתכונת שתאפשר מחקר ממוקד ומעמיק. 
מכון ירושלים מוביל מחקר רב-שנתי על השכונות הערביות במזרח העיר במספר ממדים: איסוף מידע כמותי על האוכלוסייה ומבנה הגילים שלה; המבנה החברתי של השכונות; הצרכים והחוסרים של השכונות השונות בשירותי ציבור, באפשרויות הבנייה והפיתוח, במצב התשתיות (דרכים, מים, ביוב, חשמל ותקשורת) במצב הכלכלי של התושבים, במצב התכנוני ועוד. איגום מאגרי מידע , סיורים בשטח ודיון עם תושבי השכונות מאפשרים להשלים את תמונת המצב בשכונות מזרח העיר.  
על פי הצרכים ואפשרויות המימון יפתח המכון מחקרי משנה נושאיים ברמת המאקרו במטרה להאיר בעיות ייחודיות המחייבות התייחסות וטיפול מיידיים בנושאים כגון: החינוך; התכנון והבנייה. עד כה סיים צוות המחקר את העבודה על השכונות הבאות:  בית חנינא, צור באהר, א-טור, ואדי ג'וז, עיסאווייה וג'בל מוכבר.  על שכונות אלו התפרסמו העבודות בעברית ובערבית.

בשנת 2017 יתבצע מחקר על השכונות הבאות: אבו תור, ראס אל-עמוד ושועפאט  

שכונות מזרח ירושלים – 'שולחנות עגולים' 

לצד עבודת המחקר על 'מיפוי שכונות' במזרח ירושלים ימשיך המכון בארגון 'שולחנות עגולים' שיעסקו במצבן של השכונות ובבעיות מרכזיות המצריכות טיפול ומענה מצד הרשויות  וקידום פתרונות וצעדי מדיניות מעשיים. 
בשולחנות העגולים ישתתפו נציגי התושבים בשכונות, מתכננים, מהנדסים ומומחים, נציגי העירייה והממשלה, חברי מועצת העיר ונציגים של ארגוני חברה אזרחית. מטרת כינוס השולחנות העגולים היא לקדם ערוץ דיאלוג ישיר ומתמשך בין הנהגת התושבים הערבים במזרח ירושלים לבין הרשויות המוניציפאליות במטרה להביא לשינוי מדיניות בנושא ומתן מענה ראוי לצרכים ולבעיות בשכונות .

בשיתוף: קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות -  ירושלים
גישה למזרח – הנגשת נתונים השוואתיים על שכונות מזרח ירושלים הערביות 
על בסיס פרויקט 'מיפוי שכונות' ו'שולחנות עגולים' יוקם אתר-משנה באתר האינטרנט של המכון אשר ירכז את כל הנתונים על השכונות הערביות באופן השוואתי וינגיש לציבור הרחב את המידע על תשתיות, שירותים, אוכלוסייה וחברה.


מודלים לניהול שכונות מזרח ירושלים

המחקר יבחן מודלים שונים לניהול אפשרי של שכונות מזרח ירושלים, בשיתוף נציגות התושבים. המודלים יבדקו אפשרויות לייעול, ולפישוט תהליכי פיתוח ואספקת שירותים, שילוב המנהיגים המקומיים בתהליך ומציאת פתרונות לבעיות כרוניות של השכונות הערביות.

קרקע, תכנון ובנייה בשכונות הערביות במזרח ירושלים 

שאלת התכנון והבנייה, המשולבת בזמינות ובשימושי קרקע והסדרי הבעלות עליה, היא אחת הבעיות המובילות בשכונות הערביות במזרח ירושלים. המחקר יעסוק בסוגיות הבאות: מחסור בעתודות קרקע לפיתוח ולצורכי ציבור; הסדר קרקעות ובעיית הבעלויות כחסם בתהליך התכנון; סוגיית התכנון הכולל מול תכנון ביוזמת התושבים; בנייה לא-חוקית; מצוקת הדיור והמחסור בשטחי ציבור ובשטחי מסחר; אחוזי בנייה; בעיות תשתית ומערכת הדרכים; מקומות חנייה ברחובות הראשיים והגבלת הבנייה על ידי גנים לאומיים. 
המחקר  יבדוק את הסוגיות המרכזיות הללו ויציע פתרונות והמלצות למקבלי ההחלטות.

החוקר: ישראל קמחי

פורום מדיניות תכנון למרחבי מפגש ואינטראקציה בירושלים

מטרת הפורום למרחבי מפגש ואינטראקציה משותפים בירושלים היא לייצר חשיבה עירונית רוחבית בכל ההיבטים הקשורים לאינטראקציה בין האוכלוסיות בחיי היום-יום. קיים צורך באיסוף מידע , על בסיס קבוע, בנוגע לפוטנציאל ולאיום הגלומים במרחבים משותפים שונים בעיר.
במקביל, יש לפתח תכנון מתארי ופיזי למרחבי שיתוף אלה במטרה לשפר את הסיכוי למפגש לא אלים וחיובי בין האוכלוסיות.
הפורום יוקם בשיתוף פעולה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות וקרן קונראד אדנאואר ישראל. במהלך 2017 תתקיימנה 6 סדנאות בהן ישתתפו מומחים ממגוון תחומי ידע. בסופו של התהליך יופק מסמך מדיניות.

בשיתוף: קרן קונראד אדנאואר ישראל


הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS