תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - דוח מסכם שלב א', 2004
ערן פייטלסון
תקציר
אינדיקטורים הם סמנים העשויים להצביע על הדרך לפיתוח בר קיימא (פב"ק). למרות שאין הגדרה מוסכמת ומדויקת של פב"ק, האינדיקטורים עשויים להצביע על כיוון התקדמותנו, ובכך לשמש כבסיס לדיון מושכל לגבי הדרך לפב"ק. דו"ח זה מסכם את השלב הראשון של עבודה אשר באה לאפיין את האינדיקטורים שרצוי לעקוב אחריהם מנקודת ראות של פב"ק. העבודה התנהלה בשלושה ערוצים עיקריים. הראשון התמקד בהערכת הידע הקיים בישראל ובהתאמתו למערכות האינדיקטורים המקובלות בעולם. לשם כך נערכה טבלה המרכזת את המידע הסביבתי הקיים בישראל על-פי קטגוריות שונות, ביניהן מידת זמינות המידע ואיכותו, וכן רצף הנתונים, תכיפות איסופם והגופים האוספים אותם. כמו כן נערכה סקירה של מערכות האינדיקטורים המקובלות בעולם, ונבחנה ישימותה של המערכת שמציעה תכנית הים התיכון. המסקנה העולה מערוץ זה היא שאין זה רצוי להסתפק ביישום הגישות שפותחו על-ידי גופים בין-לאומיים, אלא שקיים צורך ליצור מערכת אשר תתן מענה מיטבי לתנאים של ישראל.
 
שני ערוצי פעולה הוקדשו לאפיון האינדיקטורים הדרושים בישראל. הראשון היה הכנת שבעה ניירות עמדה לגבי האינדיקטורים הדרושים לאפיונם של שבעה סקטורים מרכזיים מבחינה סביבתית בישראל; על בסיס כל נייר התקיימה סדנה של מומחים בתחום, והאינדיקטורים המוצגים עבור אותו תחום כוללים גם את ההערות שהועלו בסדנאות. כמו כן אופיינו האינדיקטורים אשר עשויים לאפשר מעקב אחר יישום טיוטת האסטרטגיה הישראלית לפב"ק. במסגרת זו זוהו הן אינדיקטורים העשויים לאפשר מעקב אחר השגת יעדי האסטרטגיה והן אינדיקטורים המאפשרים מעקב אחר שבעה תהליכים מבניים הסותרים פב"ק, אשר זוהו גם הם במסגרת האסטרטגיה.
 
על בסיס שלושת ערוצי הפעולה האמורים מוצעת מערכת ראשונית של אינדיקטורים לפב"ק בישראל. אינדיקטורים אלה מסווגים לשישה נושאים: אינדיקטורים למעקב אחר הצמיחה הכלכלית; אינדיקטורים למעקב אחר מידת השוויוניות החברתית והסביבתית בדור הנוכחי; אינדיקטורים לגבי מידת היכולת (capacity) להתמודד עם נושאים סביבתיים; אינדיקטורים לגבי ההגנה על האינטרסים של הדורות הבאים (ובייחוד יכולתם לעצב את עתידם כרצונם); אינדיקטורים לגבי יעילות ניצולם של משאבי הטבע; ואינדיקטורים לגבי איכות החיים של הדור הנוכחי.
 
מערכת האינדיקטורים המוצגת בדו"ח זה היא מערכת ראשונית, אשר יש עוד צורך להעריך את מידת התאמתה למטרותיה, ואף להשלימה בכמה תחומים. אלה יהיו מוקדי העבודה בשלב ב'.

להורדה
הקודם הבא
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS