תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
תוצאות 10 - 20 מתוך 59 לסביבה וקיימות
פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים
מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. זאת הוא עושה באמצעות בירור סוגיות עקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי-נופש.

להורדה
להרחבה
הנחל והעיר- הילכו שנים יחדיו
מטרתה של עבודה זו- להאיר את הסוגיות המיוחדות לנחל העירוני ואת היתרונות הטמונים בו, ולהניחו על סדר יומם של גופי התכנון המרכזיים ומקבלי ההחלטות. המגמות שזוהו בעבודה זו מסמנות את הכיוונים הרצויים בתחום שיקום הנחלים, הן מבקשות להפוך את הנחל מנטל לנכס והן בבחינת צעד ראשון בדרך לעתיד טוב יותר לנחלים העירוניים בישראל. המסמך הנוכחי הוא עבודת המשך למסמך המדיניות "נחלי ישראל- מדיניות ועקרונות תכנון" קפלן, 2004. עבודה זו מרחיבה ומפרטת את כל הקשור להיבטי התכנון בנושא הנחל העובר בעיר.

להורדה
להרחבה
קיימות רשותית מנוהלת- לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות, 2010
מחקר מתודולוגי זה מתמקד בסוגיית הקיימות המקומית כתוצר של החלטות המתקבלות על ידי הרשות המקומית ופעולות שהיא מבצעת. קיימות רשותית היא במהותה קיימות מנוהלת בין כתוצאה ממדינית מכוונת ובין כנגזרת סבילה של השגרה המוניציפלית. כמעשה ניהולי, קיימות רשותית היא מושא למדידה. מדידה זו היא צורך ארגוני שהרציונל שלו אינו שונה מזה של כל תחום אחר שבאחריות הרשות המקומית. על רקע הנחות אלה, מחקר זה מציג תפיסה ומתודולגיה היכולות לאפשר מיסודה של מערכת מידע רבת חשיבות. מערכת זו מושתתת על מדדי- ביצוע, האמורים לשקף תוצרי החלטה ועשייה בני מדידה בתחומים רלוונטיים של קיימות מקומית.

להורדה
להרחבה
מסמך מדיניות: התמוטטות מצוק החוף, 2010
מטרתו של מחקר זה היא לבחון דרכי התמודדות עם התמוטטות המצוק בחופי ישראל מהיבטים שונים (פיזיים, סביבתיים, כלכליים, תכנוניים ומשפטיים), ולגבש קווים למדיניות לאומית בסוגיה. המחקר מעמיד בפני מקבלי ההחלטות שתי דרכי פעולה עיקריות שיכול שתינקטנה ביחד או לחוד בהתאם לצורך ולעניין: האחת הקמת הגנות פיסיות לשם ייצוב המצוק ומניעת ההתמוטטות לפי סדרי עדיפויות מפורטים, והשנייה רגולציה ושימוש בכלים שלטוניים במישור הקנייני והתכנוני ובכלל זה, פינוי הדרגתי ומושכל של נכסים המצויים ברצועת הסיכון בטווח המיידי, וכן מניעה של בניית נכסים חדשים באזורים המועדים. המחקר התבצע בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה והמלצותיו אומצו על ידי ממשלת ישראל.

להורדה
להרחבה
חדשנות סביבתית בתעשייה, 2009
מחקר זה בוחן את הגורמים המשפיעים על מפעלים לבצע שינויים וחידושים סביבתיים. המחקר בודק גם את פוטנציאל תרומתן של תשע תכניות סיוע ציבוריות, מקומיות ובין לאומיות לעידוד חדשנות סביבתית בתעשייה, מזהה חסמים הגורמים למיעוט של חדשנות סביבתית בתעשייה ומציג המלצות כיצד לעודד אותה. חדשנות סביבתית מאפשרת לתעשייה להקטין את הפגיעה בסביבה באמצעות ייעול תהליכי הייצור ושיפורם. מהמחקר עולה שחדשנות סביבתית כמעט ולא מתבצעת ללא מעורבות ציבורית ולכן יש חשיבות למעורבות ממשלתית רבה יותר בנושא.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל ותרומתה לסביבה, לתיירות, לחינוך ולמחקר, 2009
מחקר זה בוחן את הכדאיות הכלכלית והערכית של פיתוח תיירות צפרות בישראל. המחקר משרטט תמונת מצב של מערך מרכזי הצפרות בהיבטים הרב תחומיים של עבודתם ובבחינת פעילות המוקדים כמרכזי רווח כלכליים. המחקר בחן את פוטנציאל הצפרות ואת תרומתו הכלכלית להיבטי תיירות פנים ותיירות נכנסת, ולהיבטים כגון חינוך, מחקר, שמירת טבע, קונפליקטים עם חקלאות וקונפליקטים עם תעופה אזרחית. בנוסף בוחן המחקר את אפשרויות הפיתוח של תחום הצפרות ברמה הלאומית ואת שילובו בפעילותם של גורמים ממשלתיים, אקדמיים, ציבוריים וקרנות פרטיות הקשורות לצפרות בישראל.

להורדה
להרחבה
יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית: עידוד הציות וייעול האכיפה, 2009
על האכיפה השלטונית של דיני איכות הסביבה נטען שהיא רפה, בלתי-יעילה ואינה מביאה לשיפור הסביבתי הנדרש. מחקר זה מדגים כיצד ניתן לתכנן מערך למדידת ביצועי האכיפה וכיצד למדוד את האפקטיביות שלה. לשם כך הוא בוחן את יעדי האכיפה האפשריים, את אסטרטגיות האכיפה ואת התנאים לשימוש מוצלח בכלי-אכיפה מגוונים. המחקר מציע אינדקס ממוקד למדידת אפקטיביות האכיפה שמיישומו ומניתוחו ניתן להעריך את אפקטיביות האכיפה, ובנוסף להפיק תובנות ביחס לשינויים הרצויים ביישום כלי האכיפה וסמכויות האכיפה, במבנה הארגוני של מערך האכיפה, במערך איסוף המידע ואף במבנה הרגולציה הקיים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל: תפוצה, שלבי הפלישה, רמות איום אקולוגי והצעת סדר קדימויות לטיפול, 2009
מחקר זה בוחן מיני צמחים זרים פולשים בשטחים טבעיים ברחבי ישראל ומתייחס לתפוצתם, לגודל אוכלוסיותיהם ולשלבי פלישתם. המחקר מציג תמונת מצב מפורטת של מיני הצמחים הפולשים ומציע סדר קדימויות לטיפול בתופעה. מהמחקר עולה כי מינים רבים נמצאים בשלבי פלישה מתקדמים, אולם רוב המוקדים בישראל עדיין מורכבים מאוכלוסיות קטנות או בינוניות ולכן ניתן לעצור את המשך פלישתם של מינים רבים. מנגד, דחיית יישומן של תכניות לטיפול בתופעה עלולה להביא להתפשטות חסרת שליטה של צמחים פולשים רבים, מצב שעלול לעודד שימוש בטיפול ביולוגי, עם כל הסיכונים הכרוכים בכך למערכות האקולוגיות המקומיות.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב' , 2009
מחקר זה הוא המשך למחקר “אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל דוח שלב א’” בו הוצעה סדרה של אינדיקטורים, חלקם מבוססים על מקורות בין-לאומיים, לאחר שעובדו והותאמו לצרכיה של ישראל, וחלקם נבנו ופותחו מראש כדי לענות לתנאים המיוחדים שבהם נתונה ישראל. המחקר הנוכחי מציג עשרה אינדיקטורים שנבחרו כך שיהיה בכוחם לייצג את קבוצות הנושאים שנקבעו באג’נדה 21: בתחום החברתי, הסביבתי והכלכלי. לצד הדגש המיוחד אשר ניתן להיבט הסביבתי ולדרישה להותיר משאבים במצב מיטבי לדורות הבאים, נקבעו אינדיקטורים האמורים להצביע על מגמות חברתיות וכלכליות.

להורדה
להרחבה
מדדים לקיימות ברשויות מקומיות, סקירת ספרות, 2008
מחקר זה עוסק בסוגיה כיצד ניתן לדעת אם מדינה או רשות מקומית נוקטת במדיניות פיתוח בר-קיימא? לשם כך פותחו מדדים שיבחנו את המגמות המסתמנות וידליקו נורות אדומות במצבים שבהם מגמות הפיתוח סותרות מדיניות ברת-קיימא. מטרתו של מחקר זה היא לבחון פרמטרים לפיתוח בר-קיימא מתחומי הסביבה, החברה והכלכלה, מתוך הכרה בצורך לאזן בין ניצול משאבים סביבתיים ובין פיתוח כלכלי בהווה מתוך נקודת מבט של צדק חברתי פנים-דורי ובין-דורי. המחקר סוקר עקרונות לגיבוש מדדים מקומיים לפיתוח בר-קיימא ומציג דוגמאות למדדים בארץ ובעולם.

להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS