תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    פרסומים   סביבה וקיימות
פרסומים
ירושלים
סביבה וקיימות
ניהול הסכסוך
חדשנות וצמיחה
חיפוש במאמרים
סביבה וקיימות
תוצאות 20 - 30 מתוך 59 לסביבה וקיימות
שינוי חוק הפיקדון על מכלי משקה ניתוח עלות- תועלת למשק, 2008
מחקר זה בוחן את כדאיותו הכלכלית של חוק הפיקדון על מיכלי משקה שנכנס לתוקף בישראל בשנת 2001. כמו כן המחקר מנתח את המשמעויות הכלכליות של החוק הקיים ואת מנגנוני התפעול שלו. מהמחקר עולה כי החוק עומד במבחן הכלכלי. ההמלצות המרכזיות של המחקר נוגעות להקמת מנגנון שיאפשר לפתוח את שוק הפיקדון לתחרות. מנגנון כזה יגביר את מעורבות הציבור אשר מגזרים רחבים בו אינם שותפים לתהליך המחזור. המנגנון המוצע יאפשר לעמוד ביעדים המוגדרים בחוק ולהשיג את מטרותיו הלכה למעשה.

להורדה
להרחבה
שינויים באופי החקלאות והכפר - עמדות תושבי המרחב הכפרי באזור המרכז, 2008
המרחב הכפרי באזור המרכז נחשף ללחצי פיתוח כבדים ביותר, וללחצים אלה יש השלכות מרחיקות לכת, המתבטאות בשינוי דפוסי התעסוקה ובייעוד הקרקע החקלאית למטרות עסקיות לא-חקלאיות .מטרתו של מחקר זה היא לזהות ולאפיין את דפוסי הפיתוח הראויים באזור הכפרי על-פי דעות תושבי המגזר הכפרי באזור המרכז. בנוסף, המחקר בוחן את התנאים, לרבות מערכת התמריצים, שלדעת התושבים יאפשרו לעוסקים בחקלאות להמשיך בעיבוד החקלאי של הקרקע.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
דפוסי השימוש בשטחים הבנויים בישראל, 2008
אחת התוצאות של הדרישה ההולכת וגוברת לבינוי ופיתוח בשטחים פתוחים היא זחילה אורבאנית המאיימת על המרחב הפתוח ועל איכות הערים ויציבותן. מטרתו של מחקר זה היא למפות את השטחים הבנויים בישראל ולבחון את דפוסי השימוש בהם. המחקר כולל בנייתו של מסד נתונים עדכני המשקף את היקף השטח הבנוי בישראל, פריסתו, דפוסי השימוש וצורות ניהול השטח. מסד נתונים זה הוא בסיס חיוני למדיניות של עיבוי השטחים הבנויים, הרווייתם והרחבתם, וכפועל יוצא מכך גם לשמירה על השטחים הפתוחים. מסד הנתונים המוצג במחקר זה יכול לשמש כבסיס מוסכם לתכנון ברמה הארצית.

להורדה
להרחבה
נוף כפרי פתוח - מציאות ודימוי תפיסת המרחב הכפרי באזור המרכז בעיני הציבור, 2007
מטרתו של מחקר זה היא לזהות ולאפיין את התוכן ואת המהות של הנוף הכפרי הפתוח כפי שהוא נתפס על ידי קבוצות אוכלוסייה שונות בציבור הישראלי. בנוסף, המחקר מבקש לזהות את הביקושים לפעילות פנאי ונופש באזורים הכפריים באזור המרכז. בעקבות שינוי המדיניות הקרקעית בתחילת שנות ה - 90, נוצרו לחצי פיתוח כבדים בתוך המגזר החקלאי להפשרת שטחים חקלאיים. לצורך ניהולם של השטחים הכפריים כשטחים פתוחים, יש להבהיר את המהות האופרטיבית של ייעודם החדש כנוף כפרי פתוח. ראוי לאפיין מושג זה תוך זיקה לנתפס בעיני המתבונן.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
מערכת לטיפול בשפכים ושימוש חוזר בקולחים בחקלאות המקומית במגזר הכפרי הערבי, 2007
באזורים הכפריים בגליל קיימת אוכלוסייה גדולה ללא ביוב מוסדר. מיליוני מטרים מעוקבים של ביוב ללא טיפול הולם אינם מנוצלים, והם מקור של סכנה תברואתית לאוכלוסייה ולמי תהום. ברוב מדינות אגן הים התיכון, מספרד ועד יוון, הצטבר ניסיון רב בטיפול מקומי בשפכים ובשימוש חוזר בחקלאות הכפרית, לרוב - תוך ניצול של פתרונות זולים. שימוש חוזר במי ביוב באזורים הכפריים מחייב ייצור קולחים ברמה גבוהה, המתאימה לגידולים הנפוצים באזורים אלה, שלרוב אינם גידולים תעשייתיים.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
חוק חופש המידע עקרונות, מגמות ביצוע, שפיטה והיבט סביבתי, 2007
מטרתו של מחקר זה היא לסקור את יישומיו הסביבתיים של חוק חופש המידע אשר נחקק בשנת 1998. החוק שם קץ למצב שבו, מאז קום המדינה, הזכות לקבל מידע שבידי הרשויות והיקפה של הזכות לא היו מעוגנים בהוראות חוק, למעט חריגים מעטים. המחקר מחולק לשלושה חלקים: חלקו הראשון עוסק בהוראות החוק בראייה ביקורתית, מתוך סקירה השוואתית קצרה של משפט רלוונטי. חלקו השני מתמקד ביישום חוק חופש המידע ברשויות ובבתי המשפט. החלק השלישי מסכם את המסקנות העולות מהמחקר ומעלה הצעות לקידום המטרות שבבסיס החוק.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
כרייה תת - קרקעית של אגרגטים למשק הבנייה והסלילה, 2007
מחקר זה דן בייתכנות של אספקת אגרגטים באמצעות כרייה תת-קרקעית בצמוד למחצבות פתוחות קיימות במרכז הארץ. אפשרות זו נדונה על רקע המחסור הצפוי באגרגטים והקושי לתכנן מחצבות נוספות במרכז הארץ ובקרבה לאזורי הצריכה העיקריים. אספקת אגרגטים בכרייה תת-קרקעית עומדת לעומת חלופה של פיתוח מחצבות חדשות בנגב ויבוא אגרגטים, בעיקר מירדן וממצרים. המחקר מתמקד בניתוח ייתכנות גיאולוגית, הנדסית ותכנונית לכרייה תת-קרקעית ובחינה פרטנית של מספר מצומצם של מחצבות. כמו כן מובא ניתוח כלכלי, שבמרכזן אמדן העלויות הישירות, הגדרת תנאי הסף והצגת מסגרת ההתייחסות לבחינת הכדאיות להפקת אגרגטים בכרייה תת-קרקעית בראייה כלל- משקית.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
דפוסי נופש בחיק הטבע בקרב העולים מחבר העמים, 2007
בעשור האחרון אנו עדים לעלייה ניכרת בשימוש בשטחים הפתוחים למטרות נופש. מחקרים וסקרים שנערכו לאחרונה בישראל בחנו היבטים שונים של הביקוש לנופש בחיק הטבע (נב"ט) עפ"י מאפיינים דמוגרפיים וסוציו-כלכליים של המשתמשים. אולם, חתכים אלה אינם תופסים את מלוא השונוּת במבנה הביקוש לנב"ט, שכן יש חשיבות לתכונות תרבותיות ולהרגלי נופש מסורתיים, אשר במידה ניכרת הם פונקציה של ארצות המוצא של העולים. הרקע התרבותי תורם רבות להטרוגניות של החברה הישראלית, וייתכן שלקבוצות אוכלוסייה שונות יש דגמים שונים של פעילויות נופש.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
הבטחת יעילותם של ממירים קטליטיים למניעת זיהום אוויר מכלי רכב ישנים בישראל, 2007
מטרתו של מחקר זה היא להציע דרכים להגביר את יעילותם של ממירים קטליטיים המשמשים למניעת זיהום אוויר מכלי רכב. בתחילה סוקר המחקר את המאפיינים הפיזיים של ממירים קטליטיים ושל הגורמים לקיצור חייהם. לאחר מכן הוא דן במדיניות הישראלית המשפיעה על ממירים קטליטיים ומציע מקומות מתאימים להתערבות ממשלתית. המחקר סוקר מספר דוגמאות למדיניות בנושא זה הנהוגה בעולם, ולבסוף מציע המלצות למדיניות.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
נושאים סביבתיים בתקציב המדינה, 2006
מחקר זה מנתח את תקציב המדינה בנושאים סביבתיים ומסיק מסקנות עקרוניות על אופן התקצוב במשרדי הממשלה השונים, ועל המהלכים לניצולו. מהמחקר עולה כי ההצבעה על התקציב בתחילת השנה אינה משקפת את פעולות הממשלה בתחום הסביבתי, ויש צורך לעסוק בתקציב גם במהלך השנה. כמו כן קיים פער בין התקציב המוצע והביצוע בפועל. עוד עולה כי בעיות טכניות וכפילויות מקשות על הבנת התקציב ומשמעויותיו. כך, הכנסת המאשרת את התקציב, הציבור הרחב, והגופים הממומנים על ידי המדינה אינם מבינים את התקציב וכפועל יוצא מכך הביטוי הכמותי של פעולות הממשלה נסתר מעיניים ציבוריות.
הורד תקציר המאמר
להורדה
להרחבה
 הבא 1 2 3 4 5  הקודם 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS