הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | مؤلفون: يميت نفتالي, الدكتور ماريك شتيرن, إسرائيل (لوليك) ...