הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | مؤلفون: أحمد الأسمر, إسرائيل (لوليك) قمحي, محمد نخال, يميت...