בשנת 2007 הסתכמו כלל התחלות הבנייה בירושלים ב-2,200 דירות למגורים, בשטח כולל של 350,400 מטר רבוע (מ"ר).
בכל שכונה תנאים שונים ואפשרויות פיתוח שונות, ולכן פריסתן של התחלות הבנייה בשכונות השונות איננה אחידה. בחלק מהשכונות הוחל בבנייתן של דירות רבות, בעוד שבשכונות אחרות לא הוחל בבניית דירות חדשות כלל.
כמו בשנים האחרונות, גם בשנת 2007 הייתה שכונת הר-חומה השכונה בעלת התחלות הבנייה הרבות ביותר. בשכונה זו הוחל בבנייתן של 460 דירות, בשטח כולל של 55,700 מ"ר. התחלות בנייה בהיקף גדול נרשמו גם בבית-הכרם – קריית-משה, שם החלה בנייתן של 335 דירות בשטח כולל של 27,700 מ"ר, ובשכונת בית וגן (כולל רמת-שרת ורמת-דניה), בה הוחל בבניית 316 דירות בשטח כולל של 50,300 מ"ר, .

בדיקת התחלות הבנייה בשכונה כלשהי, ביחס לשטח הבנוי הקיים, מאפשרת לאמוד את עוצמת השינוי העובר על שכונה זו. שכן בניית אותו מספר יחידות דיור חדשות תחולל בשכונה קטנה שינוי גדול יותר מאשר בשכונה גדולה. הנתונים מצביעים על כך שהשינוי הגדול ביותר מבחינת בנייה חדשה, מתחולל בשכונת הר-חומה, בה מגיע שטח הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2007, לכדי 32% (כשליש) משטח הדירות הקיימות בשכונה. קל להבין זאת, שכן שכונת הר חומה נמצאת עדיין בבנייה מאסיבית. שכונות נוספות, בהן שטח התחלות הבנייה עולה על 5% משטח הבינוי הקיים הן טלביה (15%), גבעת-שאול (10%), בית וגן (9%), גוננים – סן-סימון (8%), ושערי-חסד – נחלאות (6%).

התחלות בנייה למגורים בשנת 2007, כאחוז מהשטח הבנוי למגורים בסוף 2006

מקורות הנתונים:
הבינוי בישראל 2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
נתוני ארנונה מעיריית ירושלים 2006