בדידות היא מצב רגשי המתבטא בריחוק מאנשים וכמיהה להתחברות עם אחרים. האדם זקוק לקרבה אנושית ולפעילות חברתית. לגורמים אלה השפעה רבה על האושר ועל שביעות הרצון מהחיים.

במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2009 נשאלו הנסקרים האם ובאיזה תדירות הם חשים תחושת בדידות. מהסקר עולה כי בהשוואה לתושבי הערים הגדולות בארץ, תושבי ירושלים חשים פחות בדידות בחייהם. 55% מתושבי העיר העידו כי הם לא חשים בדידות אף פעם, לעומת 37% בלבד מתושבי תל אביב, 50% מתושבי חיפה ו-44% מתושבי אשדוד. אחוז המשיבים שהעידו כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות היה דומה בארבעת הערים ונע בין 7% ל-10%.
מעניין לציין כי תחושת הבדידות בקרב מבוגרים רווחת הרבה יותר מבקרב צעירים. בישראל, תחושה זו רווחת במיוחד בקרב קשישים בני 75 ומעלה. כרבע מהקשישים העידו כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות. לשם השוואה, בקרב בני 39-20 דיווחו רק 6% מהנשאלים כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות.

מהסקר עולה גם זיקה ברורה בין תחושת בדידות לבין מידת הדתיות. 72% מהנשאלים החרדים בישראל העידו כי הם לא חשים בדידות אף פעם, לעומת 50% מהדתיים ו-45% מהחילונים. יתכן שהסיבות לזיקה הזו קשורות בעובדה שמספר הנפשות במשפחות חרדיות הוא בדרך כלל גדול יותר, ובקהילתיות המאפיינת את אורח החיים בחברה החרדית.
בחינה מגדרית של הנתונים מראה כי נשים חשות בדידות יותר מגברים. אחוז הנשים שהעידו כי חשו בדידות לעיתים קרובות עמד על 10%, לעומת 7% בקרב הגברים. בנוסף, אחוז הנשים שהעידו שלא חשו בדידות אף פעם עמד על 41% לעומת 54% בקרב הגברים.
מקור: הסקר החברתי 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.