במסגרת החזרה ההדרגתית לשגרה (החדשה), בתי עסק מתחילים להיפתח מחדש, ולאחרונה פורסם כי מסעדות ומקומות עבודה נוספים לא מצליחים לגייס (מחדש) עובדים.

אחד הכלים לבדיקת המצב בשוק התעסוקה הוא בחינת המשרות הפנויות. לפי סקר משרות פנויות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-2019 היו בענף האירוח והאוכל 15,200 משרות פנויות (בממוצע). משרה פנויה היא משרה שמקום העבודה מחפש עבורה עובד, וכך מספר המשרות הפנויות הוא מדד של ביקוש לעובדים. מספר המשרות הפנויות בענף נגזר מגודלו של הענף, מהדינמיות בתעסוקה בו, וממידת הפריחה או השפל בענף זה. ככלל, עלייה במספר המשרות הפנויות היא עלייה בכוחם של העובדים, וירידה פירושה ירידה בכוחם. שנת הקורונה לא האירה פנים, בלשון המעטה, לרוב הענפים, וממוצע המשרות הפנויות ירד בכולם. הענפים בהם נרשמו הירידות הגדולות ביותר בשנת 2020 היו אוכל ואירוח, שם היתה ירידה של 71%, מ-15,200 ל-4,400 משרות פנויות בממוצע שנתי, ואמנות, בידור ופנאי, שם היתה ירידה של 62%.

הירידות הקטנות ביותר נרשמו בענפי הבריאות רווחה וסעד (18%-); מידע ותקשורת (23%-); ובינוי (גם כן 23%-).

ההתאוששות באה לידי ביטוי בבירור בתמונת המשרות הפנויות של מרץ 2021. בכל הענפים למעט חינוך, ישנה עלייה ביחס לממוצע בשנת 2020, וברובם מספר המשרות הפנויות גבוה גם מהממוצע בשנת 2019. מספר המשרות הפנויות בתחום האירוח והאוכל במרץ 2021 הוא 21,700, עלייה של 390% ביחס לממוצע בשנת 2020, ושל 42% ביחס לממוצע ב-2019. ענפים נוספים בהם העלייה גדולה הם אמנות בידור ופנאי (200%+ ביחס ל-2020); מסחר (130%+); ושירותי תחבורה, אחסנה ודואר (120%+). שלושה ענפים (שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים; בינוי; ופיננסים וביטוח) רשמו עלייה, אך לא הגיעו לרמה הממוצעת של שנת 2019. מספר המשרות הפנויות בענף החינוך המשיך, כאמור, לרדת גם במרץ 2021.

הענפים בהם העלייה במספר המשרות הפנויות היא חדה במיוחד הם כאלו שמאופיינים במספר רב של משרות זמניות ולא מקצועיות. ניתן לשער כי חלק מהגידול החד במשרות הפנויות מוסבר על-ידי חוסר המוטיבציה של עובדים הנמצאים בחל"ת, לשוב לעבודה. השערה זו נתמכת על-ידי העובדה שרמת המשרות הפנויות חצתה את הממוצע של 2019, לעיתים בשיעור גדול.