מאז שנכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1994, זכאים תושבי ישראל להירשם לאחת מקופות החולים וליהנות מביטוח בריאות הכולל מגוון שירותים רפואיים ותרופות כפי שמוגדר מפעם לפעם על ידי משרד הבריאות בסל שירותי הבריאות. סל שירותי הבריאות מגדיר את רשימת השירותים הרפואיים והתרופות שקופות החולים מחויבות לספק לכלל המבוטחים. מימון הביטוח נעשה על ידי גביית מס בריאות כשיעור מסוים מגובה ההכנסה החודשית של כל עובד. ביטוח הבריאות אינו כולל את כל מגוון התרופות והטיפולים שמציעה הרפואה. מסיבה זו, קופות החולים עצמן וחברות פרטיות מציעות ביטוחים משלימים שמטרתם להבטיח כיסוי חלקי או מלא של טיפולים ותרופות שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות. 
 
על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2010 היה ל-76% מתושבי ישראל ביטוח רפואי משלים של אחת מקופות החולים. שיעור הירושלמים להם היה ביטוח משלים עמד על 60% והיה נמוך באופן משמעותי בהשוואה לתושבי תל אביב (88%), ראשון לציון (87%) וחיפה (83%). מהנתונים עולה כי ל-41% מהישראלים היה גם ביטוח סיעודי של אחת מקופות החולים. שיעור הירושלמים בעלי ביטוח סיעודי עמד על 21% בלבד והיה גם הוא נמוך באופן משמעותי בהשוואה לתושבי תל אביב (59%), ראשון לציון (57%) וחיפה (45%). שיעור בעלי הביטוח הסיעודי גבוה יותר ככל שגיל המבוטחים עולה, מסיבה זו, ייתכן והשיעור הנמוך של בעלי ביטוח סיעודי בירושלים נובע משיעורם הגבוה של ילדים מתחת לגיל 18 באוכלוסיית העיר. 
 
מעניין לציין כי ל-28% מהישראלים היה ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופות החולים. שיעור הירושלמים בעלי ביטוח רפואי פרטי עמד על 18% בלבד והיה נמוך בהשוואה לתושבי ראשון לציון (41%), חיפה (35%) ותל אביב (32%). 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה