לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי השכר הממוצע לשכיר (ברוטו) בחודש אוקטובר 2008 עמד על 7,812 ₪. את השכר הנמוך ביותר השתכרו 153,400 עובדים המועסקים בתחום האירוח והאוכל (3,750 ₪) ואילו 16,600 השכירים בחברות החשמל והמים השתכרו את השכר הגבוה ביותר שעמד על 18,971 ₪.

הסקר התקופתי שפרסם לאחרונה המוסד לביטוח לאומי על ממוצעי שכר והכנסה לשנת 2006 מעלה מספר נתונים מעניינים על השכר הממוצע במשק לשכיר ביישובים שונים בישראל. באותה השנה עמד השכר הממוצע לחודש בישראל על 7,607 ₪, לעומת 9,588 ₪ בתל אביב-יפו (126% מהשכר הממוצע הארצי), 8,171 ₪ באשדוד ו-7,958 ₪ בחיפה. באותה השנה היה השכר הממוצע בירושלים 7,053 ₪ בלבד, שהם 93% מהממוצע הארצי.

ככלל, נשים משתכרות בממוצע פחות מגברים. בירושלים השתכרו נשים 5,983 ₪ בממוצע לחודש, לעומת 8,058 ₪, שכר הגברים. יוצא, אם כך, שנשים ירושלמיות השתכרו 74% משכר הגברים. באשדוד היווה שכר הנשים (4,853 ₪) 65% משכר הגברים (7,499 ₪), בראשון לציון 63% (שכר הנשים עמד על 6,404 ₪ ושכר הגברים עמד על 10,205 ₪), ובתל אביב-יפו היה שכר הנשים 60% משכר הגברים (7,235 ₪ ו-12,073 ₪, בהתאמה). נתונים אלו מצביעים על כך שככל שהשכר הממוצע של הגברים גבוה יותר, כך גם הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים גדול יותר.
לפערי השכר מספר סיבות, ובהן העובדה כי חלקן של הנשים השכירות המשתכרות עד שכר מינימום גבוה ב16% משיעור הגברים המשתכרים שכר דומה, ובעובדה שחלק ניכר מהנשים המועסקות מועסקות במשרות חלקיות.

השכר הממוצע החודשי (ברוטו) של נשים וגברים, בערים נבחרות, 2006

מקורות: ז'ק בנדלק, ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2006. המוסד לביטוח לאומי, 2008. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.