בשנים 2008-2000 עלו לישראל כ-270,500 עולים – 24,000 מהם בחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל, והם היוו כ-9% מכלל העולים לישראל באותן שנים. במהלך השנים חלה ירידה ניכרת במספר העולים לישראל, מכ-61,200 בשנת 2000 ל-22,900 בשנת 2004 ולכ-15,900 בלבד בשנת 2008. גם בירושלים חלה ירידה במספר העולים, אך היא היתה מתונה בהשוואה לישראל – מספר העולים ירד מ-3,350 בשנת 2000 לכ-2,640 בשנת 2004 ולכ-2,300 בשנת 2008.

בהשוואה לשנות ה-90, חלה בשנות האלפיים עלייה ניכרת בשיעור העולים הבוחרים להשתקע בירושלים, אלא שמספרם האבסולוטי קטן. שינוי זה נובע מעלייה בחלקם היחסי של העולים מארצות הרווחה (בעיקר מארה"ב וממערב-אירופה), במקביל לירידה בחלקם היחסי של העולים ממדינות חבר העמים. בשנים 1999-1990 בחרו 7% מהעולים לישראל להשתקע בירושלים. בשנים 2008-2000 חלה עלייה בשיעור העולים שבחרו לגור בירושלים – בשנת 2000 כ-5% מהעולים לישראל בחרו בירושלים, שיעורם עלה ל-11% בשנת 2004 ול-15% בשנת 2008.

מאין הגיעו העולים לירושלים? בשנים 2007-2001 כמחצית מהעולים שבחרו לגור בירושלים עלו ממדינות צפון אמריקה ומערב אירופה ורק 29% היו עולי חבר העמים ומזרח אירופה. בשנים 1994-1989 לעומת זאת 28% מהעולים עלו ממדינות צפון אמריקה ומערב אירופה ו-60% עלו ממדינות חבר העמים ומזרח אירופה.

היכן גרים העולים (מי שעלו לישראל מ-1990 ואילך) בירושלים? בשנת 2007 מספר העולים הגדול ביותר נרשם בפסגת זאב – 8,300 עולים, שהיוו 20% מתושבי השכונה. אחריה במדרג יורד נמצאות נווה יעקב – כ-4,900 עולים שהיוו 24% מתושבי השכונה, וגילה – כ-3,500 עולים שהיוו 13% מתושבי השכונה.

מקורות: רשות הקליטה העירונית, עיריית ירושלים.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.