ירושלים היא הגדולה בערי ישראל במספר תושביה וכך גם מערכת החינוך שלה. בשנת הלימודים תשס"ט שתסתיים בקרוב לומדים במערכת החינוך בירושלים כ-225,000 תלמידים. מספר התלמידים במערכת החינוך בירושלים דומה לגודל אוכלוסיית העיר ראשון לציון – העיר הרביעית בגודלה בישראל – שמנתה בשנת 2008 226,000 תושבים.

ירושלים מתאפיינת במגוון האנושי-תרבותי שלה, וכפועל יוצא מכך מערכת החינוך שלה מורכבת ומגוונת. בעיר בתי ספר ייחודיים ומיוחדים בכל המגזרים (אולפנה לאומנויות-אמונה, בית ספר ניסויי, בתי ספר המתמחים בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, תורה ומדע ועוד) – הממלכתי, הממלכתי-דתי, החרדי והערבי. תהליכים דמוגרפיים (בעיקר הזדקנות אוכלוסייה והגירה) שהתרחשו בירושלים בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות מאמצע משנות ה-90 וביתר שאת בשנות האלפיים הביאו לשינויים בפריסת קבוצות האוכלוסייה השונות בעיר ובמספר הילדים בכל מגזר. לתהליכים אלה ישנה השפעה ישירה על הביקוש לשירותי חינוך.

בשנת תשס"ט לומדים, כאמור במערכת החינוך בירושלים 225,000 תלמידים – 150,100 בחינוך העברי ו-75,000 בחינוך הערבי. טור זה יתמקד בתמורות שחלו בשנים האחרונות במספר התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. מניתוח נתוני התלמידים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי מסתמנת מגמה של עלייה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי שמצביעה על עלייה בכושר המשיכה של ירושלים לאוכלוסייה דתית (הלא-חרדית). בשנים תשנ"ח-תשס"ג חלה ירידה במספר התלמידים בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-דתי, אך בחומש האחרון (תשס"ד-תשס"ט) השתנתה המגמה ונרשמת עליה של 5% במספר התלמידים.
בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי לעומת זאת חלה ירידה של 11% בחומש האחרון. בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי ישנה מזה 13 שנה מגמה מתמשכת של ירידה במספר התלמידים – ומספרם ירד מ-17,200 תלמידים בשנת תשנ"ה ל-11,600 בשנת תשס"ט.

תלמידים בבתי ספר יסודיים בירושלים, לפי מגזר

מקורות:שנתון מנח"י ושנתון מנח"ח, לשנים המתאימות, אתר האינטרנט של עירית ירושלים.