התרשמות ראשונית
מיכל קורח
יולי 2007

בישראל פועלות האוניברסיטאות הבאות: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון, מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה.
שנת הלימודים האקדמית הסתיימה בשבוע שעבר. ההרשמה לשנת הלימודים הבאה החלה בינואר ומסתיימת בימים אלה.

לשנת הלימודים תשס"ו נרשמו לתואר ראשון לאוניברסיטאות שצויינו לעיל (למעט האוניברסיטה הפתוחה ומכון ויצמן) כ-36,000 מועמדים – 56% מהם נשים. 90% מהנרשמים נרשמו למוסד אחד או שניים, 10% נרשמו ל-6-3 מוסדות.
האוניברסיטה המבוקשת ביותר, אליה נרשמו המספר הגבוה ביותר של מועמדים לתואר ראשון היא אוניברסיטת תל-אביב – 12,733, ולאחר מכן לאוניברסיטת בר-אילן (9,672) ולאוניברסיטת בן-גוריון (8,856). לאוניברסיטה העברית נרשמו 7,761 מועמדים.

היחס בין הביקוש (מספר המועמדים) לבין ההיצע (מספר הסטודנטים שיתקבלו ללימודים) הוא הגבוה ביותר (בכלל האוניברסיטאות) ברפואה (3.7 מועמדים לסטודנט), משפטים (2.9), ומקצועות עזר רפואיים (2.5). היחס בין הביקוש להיצע הוא הנמוך ביותר במדעים פיזיקליים (1.3), מדעי הרוח (1.3) וחקלאות (1.4).

שיעור הקבלה הגבוה ביותר נרשם באוניברסיטת בר-אילן (86%), באוניברסיטה העברית (72%) ובאוניברסיטת חיפה (70%). אולם חלק מהמועמדים נרשמו, כאמור, ליותר מאוניברסיטה אחת, ולאחר קבלת תוצאות ההרשמה, באם הם התקבלו ליותר מאוניברסיטה אחת, בחרו באיזו מהאוניברסיטאות הם מעוניינים ללמוד. שיעור המועמדים שהתקבלו ללימודים באוניברסיטה והחליטו לממש את זכותם וללמוד בה הוא הגבוה ביותר באוניברסיטת בן גוריון (85%), באוניברסיטת תל אביב (73%) ובאוניברסיטת בר אילן (66%). באוניברסיטה העברית בחרו ללמוד 56% מהמועמדים שהתקבלו אליה.

הרשמות לתואר ראשון באוניברסיטאות ותוצאותיהן, תשס"ו

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.