בשנת 2018 עמד אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של תושבי ירושלים בגילאי העבודה העיקריים (64-25) על 68%. זהו אחוז נמוך בהשוואה לזה של ישראל (81%), תל אביב-יפו (90%) וחיפה (86%), כך עולה מנתונים חדשים מתוך סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אחוז ההשתתפות בשנת 2018 זהה לזה של שנת 2017 ושנת 2016. אחוז ההשתתפות בקרב גברים בירושלים בגילאי העבודה עמד על 76% (לעומת 86% בישראל) ואחוז ההשתתפות בקרב נשים עמד על 60% (לעומת 77% בישראל).

אחוז השתתפות בכוח העבודה בירושלים לגילאי 64-25 לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2018:

 

סה"כ

יהודים ואחרים

ערבים

גברים

76%

74%

79%

נשים

60%

81%

25%

בהשוואה לשנת 2017, ירד אחוז הנשים הערביות המשתתפות בכוח העבודה מ-27% ל-25%, בעוד שאחוז הנשים היהודיות עלה מ-80% ל-81%. בקרב הגברים היהודים נרשמה ירידה קלה , מ-75% ל-74%, בעוד שאחוז ההשתתפות בכוח העבודה של גברים ערבים ירד מ-81% ל-79%. שיעור ההשתתפות של גברים ערבים בירושלים זהה לשיעור ההשתתפות בישראל, בעוד ששיעור ההשתתפות של נשים ערביות בישראל (40%) גבוה מזה של הנשים הערביות בירושלים. שיעור ההשתתפות של גברים יהודים ושל נשים יהודיות בישראל היה גבוה מזה של ירושלים (87% לגברים ו-85% לנשים).

בקרב האוכלוסייה היהודית, חלה ירידה בשיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח העבודה, מ-49% בשנת 2017, ל-45% בשנת 2018 (לעומת 54% בקרב הגברים החרדים בישראל). גם בקרב הנשים החרדיות חלה ירידה בשיעור המשתתפות בכוח העבודה, מ-72% ל-70% (לעומת 80% בישראל).

הנתונים מבוססים על סקר, ולכן שינויים קטנים עלולים לנבוע מטעויות דגימה, ולאו דווקא משינוי במגמה.

לדיון על נתונים אלו ראו גם בעמוד הפייסבוק של המכון