ד"ר מאיה חושן
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 1953, ביטל את הזרמים העצמאיים בחינוך שהיו נהוגים עד אז והעביר את הסמכות הבלעדית על תכני הלימוד ושיטות החינוך לידי המדינה. החוק התיר ללמוד בבתי ספר רשמיים ממלכתיים וממלכתיים דתיים וגם בבתי-ספר "מוכּרים שאינם רשמיים" וב"מוסדות-פטור", שבהם הפיקוח על תכני הלימוד לעיתים מצומצם יותר או שכלל אינו קיים. מוסדות החינוך החרדי בישראל משתייכים רובם ככולם לחינוך הלא-רשמי, ומסונפים לשתי רשתות מרכזיות: החינוך העצמאי – האשכנזי, ומעיין החינוך התורני – הספרדי.

בשנת 1993, כחלק מהסכם קואליציוני, החליט ראש עיריית ירושלים דאז אהוד אולמרט להקים מִנהל נפרד לחינוך חרדי (מנח"ח). ב-1994 עברו כל מוסדות החינוך החרדי מניהול של המנהלה לחינוך ירושלים (מנח"י) למינהל החינוך החרדי. כיום נחלקת אוכלוסיית התלמידים החרדים שלומדים בבתי הספר שבניהול מנח"ח לככשליש ספרדים, כשליש חסידים וכשליש ליטאים.

בשנת הלימודים הנוכחית (תשס"ז) בחינוך החרדי בירושלים במוסדות שבניהול מנח"ח 85,916 תלמידים הלומדים ב – 3,312 כיתות (כולל גנים). לפני עשור שנים, בשנת הלימודים תשנ"ז, עמד מספר התלמידים בחינוך החרדי על 64,013 והוא גדל מאז ב – 34%. לעומת זאת, באותן שנים מספר התלמידים במנח"י – בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, ירד ב – 10%, מ – 68,391 תלמידים ל- 61,312.

למרות מגמת הגידול הכללית בחינוך החרדי, משנת הלימודים תשס"ג ניכרת ירידה בקצב הגידול של אוכלוסיית התלמידים. בתשס"ג עמד הגידול במספר התלמידים, לעומת השנה הקודמת, על 4.4%, בתשס"ד על 2.4%, בתשס"ו 1.9%, והגידול הנמוך ביותר נרשם בשנת הלימודים הנוכחית – 1.2%.

בכירים במִנהל החינוך החרדי מעריכים, שבמערך בתי הספר החרדיים לומדים במוסדות-פטור שאינם רשומים אפילו במנח"ח, כ-17,500 תלמידים נוספים על אלו שנמנו למעלה, ואלה הם "הקנאים", שנמנעים מקשר עם רשויות המדינה. בין המוסדות הללו נכללים סאטמר, דושינסקי ותולדות-אהרן.

תלמידים בחינוך הממלכתי ובחינוך החרדי בירושלים
מקורות:
אתר עיריית ירושלים:
www.jerusalem.muni.il/jer_main/f1_main.html,
מאיה חושן, "אין כמוה בעולם – מערכת החינוך בירושלים" מאמר שיתפרסם בספר 40 שנה לאיחוד העיר, בעריכת אורה אחימאיר ויעקב בר-סימן-טוב, מכון ירושלים לחקר ישראל.