זה עתה חזרו הילדים מהחופש הגדול, והנה החגים לפנינו. מי שלא נפש בקיץ, יכול אולי לצאת עכשיו.
 
כשני שליש (67%) מבני 20+ בישראל, או 3.6 מיליון איש ואישה, דיווחו בסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2016, כי בשנה האחרונה יצאו לנופש בחו"ל או בארץ. כצפוי, חופשה בארץ נפוצה יותר מחופשה מחו"ל. 24% דיווחו שנפשו רק בארץ, 12% נפשו רק בחו"ל, ו-31% מהמשיבים דיווחו שנפשו בשנה האחרונה גם בארץ וגם בחו"ל.
 
תושבי ירושלים נופשים פחות מהממוצע הישראלי. מבין תושבי ירושלים, 40% יצאו לנופש בארץ, לעומת 55% בקרב כלל תושבי ישראל, ו-30% מהירושלמים יצאו לנופש בחו"ל, לעומת 43% בקרב תושבי ישראל. ניתן להניח שהאחוז הנמוך של ירושלמים היוצאים לנופש קשור לאיפיון החברתי-כלכלי, אך גם התרבותי של אוכלוסיית העיר, שחלק גדול ממנה אינו יכול להרשות לעצמו או שאינו חפץ לצאת לחופשה מחוץ לבית.
 
בבחינה של האוכלוסיות בעיר, רואים כי הן היהודים והן הערבים נופשים פחות מהקבוצה המקבילה בישראל, גם כשמדובר בנופש בארץ, וגם בחו"ל. ההפרש בין שיעור היוצאים לנופש מקרב היהודים בירושלים לבין השיעור בקרב היהודים בישראל (39% לעומת 46% לגבי נופש בחו"ל, ו-54% לעומת 60% בארץ) קטן יותר מההפרש בין האוכלוסייה הערבית בירושלים לזו שבישראל (9% לעומת 25% שנפשו בחו"ל, ו-10% לעומת 27% בארץ).
 
בניגוד למצופה, בקרב שלוש הקבוצות העיקריות באוכלוסייה היהודית בירושלים, ניתן לראות ששיעורי הנופשים בדרך כלל זהים או עולים על השיעורים בקרב אותן קבוצות בישראל. באוכלוסייה החילונית והמסורתית שאינה דתית, 59% נפשו בחו"ל, לעומת 55% בקרב אותה קבוצה בכלל ישראל. לגבי נופש בארץ, האחוזים היו זהים, ועמדו על 64%. בקרב האוכלוסייה הדתית 41% נפשו בחו"ל, לעומת 32% בקרב הדתיים בישראל, והפרש דומה נרשם לגבי נופש בארץ (64% לעומת 58%). בקרב האוכלוסייה החרדית הירושלמית 17% נפשו בחו"ל, וכך גם בקרב החרדים בישראל. לגבי נופש של החרדים בארץ נרשמה מגמה הפוכה, כאשר 38% מהירושלמים נפשו בארץ, לעומת 50% מהחרדים בישראל. כיצד, אם כן, נמוך הממוצע בירושלים מהממוצע בישראל? הדבר נובע מהמשקל השונה של קבוצות האוכלוסייה השונות בכלל אוכלוסיית העיר, לעומת אוכלוסיית המדינה.