האם בני זוג צריכים לשאת באופן שווה במטלות הבית? אחד הנושאים בסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2019 היה משפחתיות, ובמסגרת זו נשאלו הנסקרים בין היתר על מטלות הבית. רוב (73%) תושבי ישראל בגיל 20+ הסכימו או הסכימו מאוד שנדרשת חלוקה שווה. האחוזים היו דומים בין גברים לנשים, אך בעוד שנשים נטו יותר להסכים מאוד עם האמירה, רוב הגברים הסתפקו בהסכמה.

הממצאים הללו מעודדים, אבל כדאי לבדוק האם אנשים אכן מתנהגים בצורה התואמת את הצהרותיהם. ראשית נראה אילו מטלות נוהגים פחות לחלוק, ואחר כך נבדוק האם מי שחושב שחשוב לחלוק, אכן עושה זאת בשיעורים גבוהים יותר.

המטלות שאותן הרוב אינם חולקים הן תיקונים קטנים בבית כגון החלפת נורה (63% ענו שהם או בן/בת הזוג עושים זאת), כביסה (60%), בישול (54%), וטיפול בעניינים הכספיים (51%). מבין מטלות אלו, כביסה, תיקונים ובישול הן גם מגדריות מאוד.

מטלות אחרות כגון קניות ונקיון, נחלקות מעט יותר, או שבני הבית האחרים עוזרים בהן. אך המטלה הנחלקת ביותר היא טיפול בילדים, כאשר רק 29% טענו שאחד מבני הזוג הוא המטפל, 68% השיבו שהם חולקים את הטיפול, והיתר תיארו חלוקה אחרת.

מי שציינו שהם מסכימים או מסכימים מאוד שבני זוג צריכים לשאת באופן שווה בעבודות הבית, אכן חלקו בהן יותר, אך לרוב לא בהפרשים משמעותיים. במטלת הכביסה לדוגמה, שיעור המשיבים שציינו שהם או בן/בת זוגם מכבסים (ללא חלוקה) ירד מ-60% ל-57% בקרב אלה שסברו שנדרשת חלוקה שווה. גם השיוך המגדרי לא השתנה באופן משמעותי, כאשר אחוז הגברים שענו שהם אלו שעושים את הכביסה בבית נותר דומה והשתנה מ-11% ל-12% בלבד.