בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת במספר העולים לישראל. מספרם ירד מ-33,600 בשנת 2002 ל-21,200 בשנת 2005 ול-16,300 בשנת 2010. בשנים אלו מספר העולים לירושלים נותר יציב באופן יחסי ונע בין 2,600-2,100.
 
החל משנת 2002 חלה עלייה בכח המשיכה של ירושלים לעולים, שמתבטאת בעלייה ניכרת בשיעור העולים שבוחרים בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל. עלייה זו נובעת משינוי במאפייני העולים שחל בשנים האחרונות – גידול בחלקם של העולים לישראל מארצות הרווחה (בעיקר ארה"ב ומערב אירופה) במקביל לירידה בחלקם של עולי חבר העמים, שהיוו את הרב הגדול של העולים במהלך שנות ה-90.
 
בשנת 2010 השתקעו בירושלים 2,500 עולים, בהשוואה ל-1,000 בתל אביב ו-900 בחיפה. שיעור העולים שבחרו בירושלים (15%) כמקום מגוריהם הראשון בישראל גבוה אף הוא בהשוואה לתל אביב (6%) ולחיפה (6%).
 
מבין 2,500 העולים שבחרו בירושלים כמקום מגורים הראשון בישראל, 34% עלו מארה"ב, 14% עלו מצרפת, 9% מרוסיה ו-4% מאוקראינה.
 
הנתונים מצביעים על כך שירושלים אטרקטיבית מאוד לעולים מארה"ב ומצרפת. מבין 2,500 העולים לישראל שהגיעו מארה"ב, האחוז הגבוה ביותר – 34% – בחר בירושלים כמקום מגורים ראשון בישראל. ישובים נוספים שהיו מועדפים על העולים מארה"ב הם בית שמש (10%) ותל אביב (7%). מבין 1,800 העולים לישראל שהגיעו מצרפת 21% בחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל. יישובים נוספים שהיו מועדפים על העולים מצרפת הם נתניה (20%) אשדוד (12%) ותל אביב (11%).
 
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.