בחינת מספר העסקים הפעילים בעיר ואחוזי השרידות שלהם על פני זמן, עשויה להעיד על איתנותו של המגזר העסקי בעיר. עניין נוסף קיים גם בזיהוי ענפי הכלכלה בהם שרידות העסקים גבוהה יותר לאורך זמן. 
 
בשנת 2010 פעלו בירושלים כ- 34,700 עסקים. מספר זה היה נמוך בהשוואה לתל אביב בה פעלו בשנת 2010 כ- 64,700 עסקים וגבוה בהשוואה לחיפה בה פעלו כ- 20,000 עסקים. הענפים הכלכליים המובילים במספר העסקים הפעילים בירושלים היו ענף הנדל"ן והשירותים העסקיים (26%), מסחר (20%), בריאות, חינוך ורווחה (14%) ותחבורה ותקשורת (11%). ענפים אלה דינמיים בהשוואה לענפים אחרים ונרשם בהם מספר גבוה של סגירות ופתיחות עסקים מדי שנה. בשנת 2010 נפתחו בירושלים 912 עסקים בענף הנדל"ן והשירותים העסקיים והם היוו כ-28% מכלל העסקים שנפתחו. באותה שנה נסגרו 616 עסקים מענף זה שהיוו כ-23% מכלל העסקים שנסגרו. בענף המסחר נפתחו באותה שנה 727 עסקים (23%) ונסגרו 656 (24%). בסך הכול בשנת 2010 נפתחו בעיר למעלה מ- 3,200 עסקים חדשים, ונסגרו כ- 2,700. מספר זה היה נמוך בהשוואה לתל אביב בה נפתחו למעלה מ-6,300 עסקים ונסגרו כ- 4,450. 
 
ומהם סיכויי ההישרדות של עסק חדש? מהנתונים עולה כי מתוך כלל העסקים שנולדו בישראל בשנת 2005 כמחציתם נסגרו עד שנת 2010. מגמה דומה התקיימה בירושלים בה אחוזי השרידות של עסק חדש עמדו על 89% בשנה הראשונה, 75% בשנה השנייה, 65% בשנה השלישית, 59% בשנה הרביעית ו-52% בשנה החמישית. 
 
קיים שוני בין סיכויי השרידות של עסקים בענפים השונים. עסקים בענפי החינוך והבריאות ובענפי הבנקאות והפיננסים בירושלים נהנו מאחוזי שרידות גבוהים יחסית ו- 67% מהם שרדו לאחר חמש שנים. לעומת זאת, אחוזי השרידות של עסקים בענף שירותי האירוח והאוכל שנפתחו בשנת 2005 עמדו בשנת 2010 על 35% בלבד. 
 
 
 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה