בשנת 2011 הסתיימה בירושלים בנייתן של 1,360 יחידות דיור. סיום הבנייה הוא סופו של תהליך ממושך הכולל שלבים רבים, ביניהם ייזום הבנייה, עריכת תכנית מפורטת ותהליך אישורה, הוצאת היתר ותחילת הבנייה, ותהליך הבנייה עצמו. בשל משך הזמן הארוך מייזום הבנייה ועד לסיומה, רצוי לבחון את כל שלבי התהליך, שכן שינוי במדיניות כיום עתיד להשפיע על כמות יחידות הדיור רק בעוד זמן רב. 
 
 
מספרן של התחלות הבנייה בירושלים באותה שנה היה גבוה ממספרן של הדירות שהסתיימו, ועמד על 2,160 יחידות דיור. עובדה זו יכולה הייתה ללמדנו על עלייה צפויה במספר יחידות הדיור שתסתיימנה בעתיד, אך במבט לאחור ניכר כי מאז שנת 2005 עולה מספר התחלות הבנייה על מספר היחידות שבנייתן מסתיימת בכל שנה (למעט שנת 2008). בסך הכל, מאז שנת 2005 הוחל בבנייתן של 14,950 יחידות דיור בירושלים, אך מספר היחידות שהסתיימו, כולל יחידות שבנייתן החלה טרם שנת 2005, היה רק 12,960. הפער של 1,990 יחידות דיור נובע מהתארכות הבנייה או הפסקתה בחלק מן הפרוייקטים. פער זה אינו ייחודי לירושלים, והוא עמד בישראל כולה על 24,430 יחידות דיור מאז שנת 2005. בכל המחוזות, למעט מחוז יו"ש עלה מספר היחידות שבנייתן החלה על מספר היחידות שהסתיימו. 
 
 
לפני תחילת הבנייה נערך תכנון, אשר לעיתים אורך זמן רב עד לאישור התכנית. בשנת 2011 אושרו בירושלים תכניות ל-4,765 יחידות דיור. ניתן להניח כי לא כל היחידות הללו תתממשנה, וכי שיעור המימוש שלהן יהיה נמוך משמעותית מזה של היחידות שהוחל בבנייתן. 
 
 
בהשוואה ארצית ניכר כי בעוד שחלקן של יחידות הדיור בירושלים בגמר הבנייה בישראל עומד על 4%, ושיעורן של התחלות הבנייה בעיר על 5% מישראל, הרי ששיעורן של היחידות שאושרו בעיר מכלל היחידות שאושרו בישראל בשנת 2011 עמד על 16%.
 
 
 
מקורות: נתוני בנייה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון התכנון – מינהל התכנון במשרד הפנים