מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 2008, ושתוצאותיו התפרסמו לא מכבר, כולל נתונים מגוונים המאפשרים בחינה של מאפייני האוכלוסייה. בשנת 2008 עמד מספר המשתתפים בכוח העבודה בירושלים (מועסקים ומחפשי עבודה, מכלל בני 15+) על 240,000 איש. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עמד על 50% והיה נמוך בהשוואה לישראל (60%), לתל אביב (70%) ולחיפה (60%). שיעור ההשתתפות הנמוך בירושלים נובע בעיקר משיעור השתתפות נמוך בקרב האוכלוסייה החרדית ובקרב האוכלוסייה הערבית. מעניין כי מספר המשתתפים בכוח העבודה בתל אביב (232,000) נמוך רק במקצת ממספר המשתתפים בכוח העבודה בירושלים, וזאת למרות שמספר התושבים בה קטן כמעט בחצי.

על פי רוב, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים גבוה מבקרב נשים. בירושלים עמד שיעור השתתפות בקרב הגברים על 58% (לעומת 65% בישראל) ובקרב נשים על 42% (לעומת 53% בישראל).

הסתכלות על בסיס שכונתי מעלה כי שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר בכוח העבודה היה בהר חומה (79%). שיעורי השתתפות גבוהים היו גם ברמת שרת ורמת דניה (71%), מרכז העיר והנחלאות (69%), גוננים (67%), ותלפיות מזרח (66%). שיעורי השתתפות בינוניים היו בקריית יובל (63%), קריית מנחם ועיר גנים (62%), גילה (61%) ובקעה (58%). שיעור ההשתתפות הנמוך ביותר היה באזור מאה שערים, בית ישראל ושכונת הבוכרים (20%). שיעורי השתתפות נמוכים היו גם באזור סנהדריה ושיכון חב"ד (29%), אזור מקור ברוך, מחנה יהודה וזיכרון משה (33%), רמת שלמה (44%), נווה יעקב (45%), בית וגן (47%) והר-נוף (48%).

מקור: מפקד האוכלוסין 2008, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה