סגור

תקציר

שנת פרסום: 2009

מחברים:

גלית כהן, מוטי קפלן, עמיר אידלמן

מדיניות לפיתוח בר-קיימא בישראל משמעה מתן מענה לצורכי הפיתוח בחברה מתקדמת, מודרנית ושוויונית, תוך שמירה על מקורות הקיום ומשאבי השטח והסובב. לצד הדגש המיוחד אשר ניתן להיבט הסביבתי ולדרישה להותיר משאבים במצב מיטבי לדורות הבאים, נקבעו אינדיקטורים האמורים להצביע על מגמות חברתיות וכלכליות. הדאגה לשכבות החלשות באוכלוסייה, מניעת מצבי עוני והידרדרות כלכלית הן כיוונים מובהקים בהשגת פיתוח בר- קיימא שלהם מיועדת סדרת אינדיקטורים בפני עצמה. המסמך הנוכחי מציג עשרה אינדיקטורים שנבחרו כך שיהיה בכוחם לייצג את קבוצות הנושאים שנקבעו באג‘נדה 21 בתחום החברתי, הסביבתי והכלכלי. בשני שלביה הראשונים של העבודה יש לראות את תחילתו של מהלך מתמשך ליצירתה של מערכת אינדיקטורים מקיפה, דינמית ומתעדכנת. מערכת זו תשמש כלי בידיהם של קובעי מדיניות למעקב אחר הצלחתה ויעילותה של המדיניות להשגת פיתוח בר-קיימא בישראל.