סגור

תקציר

שנת פרסום: 2000

מחברים:

משה הירש, אלכס וינוגרד, שלמה חסון

אזור חצוי הוא אזור שקיים בו קיטוב משמעותי בין הקהילות השונות המתגוררות בו. המאפיינים הקוטביים עשויים להיות לאומיים, דתיים, אתניים או אחרים. חקר אזורים חצויים הוא בעל חשיבות רבה בהקשר של ירושלים במסגרת הסדרי קבע. הנחת היסוד של הצוות החוקר היא כי חקר אזורים חצויים מסייע לניתוח שורשי הסכסוכים המתפתחים לעתים קרובות במרחבים כאלה. יתר על כן, ניתוח ההסדרים המוסכמים שהתקבלו בין קהילות במרחבים חצויים עשוי לסייע בהתוויית ההסדר הרצוי לשאלת ירושלים. ארבעת המרחבים הנחקרים הינם: בריסל, בוסניה, צפון אירלנד וירושלים.

ההמלצות העיקריות העולות ממחקר זה

  • להקים מוסדות משותפים לישראל, לפלסטינים, ואולי אף למדינות נוספות באזור כגון ירדן, שיהיו בעלי זיקות מעורבות לגורמים שונים ויעסקו בפיתוח שיתוף פעולה בתחומים הקשורים לירושלים.
  • להגביר את השתתפות תושבי העיר הפלסטינים במנגנוני קבלת ההחלטות העירוניים.
  • להעביר סמכויות עירוניות מסוימות למסגרות קהילתיות או שכונתיות.
  • לפעול לצמצום הפערים הקיימים בין השכונות היהודיות והערכיות בירושלים בתחום הכלכלי והפיזי, וכן ברמת השירותים העירוניים המסופקים להן.
  • לפעול לאיחוי הנתק התרבותי והחברתי בין הקהילות היהודיות והערביות המתגוררות בעיר.