ד"ר מאיה חושן
יוני 2007

בשנת 2004 בירושלים עמדה ההכנסה הממוצעת של שכיר על 6,968 ₪. באותה שנה ההכנסה הממוצעת בירושלים לאישה שכירה עמדה על 5,870 ₪ ולגבר שכיר הכנסה גבוהה יותר – 7,997 ₪. יוצא נכך שהכנסתו של שכיר ירושלמי הייתה גבוהה ב – 36% ממשכורתה של שכירה. הכיוון של המגמה הזו דומה למגמות בערים אחרות – בתל אביב יפו הייתה משכורתו של שכיר גבוהה ב – 63% ממשכורתה של שכירה, בחיפה ב – 86% ובישראל ב– 62% עם זאת, הפערים בירושלים בין הכנסות של שכירות לשכירים נמוכים יחסית לפערים בישראל, בחיפה ובתל אביב-יפו. תורמים לכך השכר הנמוך יחסית של שכירים גברים בירושלים והשכר הגבוה יחסית של נשים שכירות בירושלים.

שכרן של השכירות הוא הגבוה ביותר בתל אביב יפו, גבוה ב – 17% מזה של שכירות בירושלים. שכר השכירים בתל אביב יפו גבוה ב – 40% משכר הגברים בירושלים. בחיפה, בה הפער בין הכנסת השכירים לשכירות הוא הגבוה ביותר, נשים מרוויחות 14% יותר מנשים בירושלים ואילו גברים מרוויחים 41% יותר מבירושלים.

על הבדלי ההכנסה בין ירושלים לבין אלו שבישראל ובערים הגדולות האחרות ניתן ללמוד מהנתונים הבאים. בירושלים השכר הממוצע מעבודה למשפחה הוא 9,469 ₪, בעוד שבישראל השכר הממוצע מעבודה למשפחה הוא 12,442 ש"ח, בחיפה 15,688 ₪ ובתל אביב – יפו 16,087 ש"ח. שכירות בירושלים עבדו בשנת 2004 בממוצע 9.7 חודשים, וכך גם נשים בתל אביב יפו, בישראל בישראל עבדו פחות(9.6) ובחיפה עבדו יותר (9.9). גברים בירושלים עבדו תקופה קצרה ביותר, כ-9.5 חודשים, לעומת ישראל ותל אביב יפו 9.6 חודשים וחיפה 9.7 חודשים.

בשנת 2005 ההכנסה של גברים הייתה גבוהה מזו של נשים, משום שהשכר הממוצע ברוטו לשעה של גבר גבוה מזה של אישה, וממוצע שעות עבודה לשבוע של גבר גבוה מזה של אישה. בירושלים הפער בשכר ממוצע ברוטו לשעה בין שכירים שמקבלים 41.5 ₪ ושכירות שמקבלות 39.6 ₪ לשעה, נמוך מזה שבישראל 44.9 ₪ לשעת עבודה של שכיר לעומת 37.4 ₪ לשעת שכירה, בתל אביב יפו 57.0 ₪ לשכיר, לעומת 42.2₪ לשכירה ובחיפה 49.3₪ לשכיר ו – 40.1 ₪ לשכירה.

שכר ברוטו לשעת עבודה, 2005

מקור: נתוני הביטוח הלאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכון ירושלים לחקר ישראל