שירי בורנשטיין

במכון ירושלים לחקר ישראל נערכים מחקרים תומכי מדיניות מסוגים שונים. תחום שכזה הינו תחום מחקרי ההערכה. מחקרי הערכה (evaluation) הינם תחום חדש יחסית, המבקש לבחון מנקודות ראייה שונות תהליכים ותוצרים של חברה או פרויקט, וזאת במטרה לספק תמונת מצב כוללנית ורחבה למקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות או מפעילי הפרויקט. בגדול, ההערכה נחלקת לשני שלבים – הערכה מעצבת, המתמקדת בתהליך והמתבצעת במהלך הפרויקט, תוך שהיא מקיימת יחסי גומלין עימו (כלומר – יש לה השפעה בפועל על תכני ואופי הפעילות) והערכה מסכמת המתמקדת בתוצאות, ומתבצעת עם סיום הפרויקט ומעט לאחריו במטרה לבדוק את השפעות הפרויקט ואת מידת הצלחתו בעמידה ביעדים ובהשגת המטרות. ככזה, מחקר ההערכה מוגדר כמחקר יישומי, המשלב נתונים אמפיריים בשטח יחד עם תיאוריות ומתודות אקדמיות, מתוך מטרה לעשות שימוש יישומי בממצאי המחקר.

מכון ירושלים לחקר ישראל מלווה בהערכה פרויקטים אותם מפעילים גופים שונים כדוגמת עיריית ירושלים, הביטוח הלאומי, קרן ירושלים, הדסה, ג'וינט-אשלים, אונסקו ואחרים. גופים אלו מזמינים את מחקרי ההערכה מחוקרי המכון, המספק מבט אובייקטיבי ומקצועי.

הערכה נתפסת לעיתים כמדידה כמותית פשוטה, המתמקדת במבחנים או ציונים, אך אין זה כך, במיוחד כאשר מדובר בהערכת תכניות התערבות חברתית. ולמה הכוונה? ניתן למדוד ללא בעיה האם מפעל עמד ביעד של ייצור 100 אקווריומים בשנה, אך כיצד נוכל למדוד האם ארגון עמד ביעד כדוגמת העצמת נשים או חיזוק קשר בין הורים לילדים? פרויקטים המבקשים לחולל שינוי חברתי מבקשים לממש מספר יעדים, רובם בלתי ניתנים לכימות או מדידה כלל וכלל. עובדה זו דורשת מהחוקרים ללמוד היטב כל התחום, ולנסות למפות את כל מעגלי ההשפעה האפשריים שיש לפרויקט. לאחר שלב הלימוד הארוך נפגשים החוקרים עם גורמים רבים ומגוונים – החל מהתורמים או המממנים, דרך מפעילי הפרויקט והמשתתפים בו, ועד לאותם הגורמים שאינם לוקחים חלק בפרויקט אך מושפעים ממנו במישרין או בעקיפין, וכל זאת במטרה לשמוע וללמוד מהם כיצד הם רואים ותופסים את מטרות הפרויקט ואת מדדי ההצלחה שלו. במקביל, צוות ההערכה לוקח חלק תדיר בפעילויות הפרויקט, משתתף בישיבות, עורך תצפיות ומדווח על בסיס קבוע לאותם בעלי העניין.

אנו עושים שימוש במגוון גדול של שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות כדוגמת תצפיות, ראיונות עומק, קבוצות מיקוד, שאלונים וסקרים. את שלל הממצאים אנו משלבים לכדי דו"ח מסכם המביא הן את הנעשה במסגרת הפרויקט והן את מידת עמידתו ביעדים, לצד בחינת מעגלי השפעה רחבים יותר.