חג הפסח הוא הראשון מבין שלושת הרגלים בהם היה נהוג לעלות לרגל לבית המקדש להקריב קורבן. הפסח מתאפיין באיסור אכילת חמץ או החזקתו בכל ימי החג. על כן גם קיימת מצוות ביעור חמץ על פיה יש לחפש אחר החמץ בבית ולבערו בערב פסח.
במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2009 בקרב בני 20 ומעלה, נשאלו נסקרים שהגדירו את עצמם כחילונים או מסורתיים: "האם הם מקפידים על אכילת אוכל כשר במהלך החג". מהסקר עולה כי 69% מהירושלמים החילונים והמסורתיים מקפידים לשמור כשרות בחג במידה רבה או במידה רבה מאד. זאת בהשוואה ל-50% מתושבי תל אביב, 58% מתושבי חיפה ו-75% מתושבי ראשון לציון. יצויין כי 54% מתושבי ירושלים החילונים והמסורתיים הצהירו כי הם מקפידים על כשרות בחג במידה רבה מאד, אחוז גבוה בהרבה מתושבי תל אביב (27%), חיפה (41%) וראשון לציון (41%).
שאלה אחרת שנשאלה עסקה בליל הסדר עצמו – הערב בו כל המשפחה מתכנסת יחד ושמטרתו היא להעביר את המורשת ואת זיכרון יציאת מצרים לדור הבא במצוות "והגדת לבנך". מהנתונים עולה כי 87% מהירושלמים החילונים והמסורתיים משתתפים תמיד בליל הסדר. זאת לעומת 91% מתושבי תל אביב, 88% מתושבי חיפה, 92% מתושבי ראשון לציון ו-69% בלבד מתושבי אשדוד. בירושלים, 5% מהנשאלים העידו כי הם משתתפים בליל הסדר מדי פעם, ו-3% ענו כי אינם משתתפים בו אף פעם.

מעניין כי אחוז התושבים המתמידים להשתתף בליל הסדר גבוה באופן משמעותי מאחוז התושבים המקפידים על שמירת הכשרות בחג.

מקור: הסקר החברתי 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.