רבים האנשים אשר חווים לחץ או דאגה בשלב כזה או אחר של החיים. לעיתים מדובר בתגובה טבעית של הגוף אשר מכין עצמו לקראת מצבי מבחן או לקראת אירועים חשובים, אך במקרים רבים מדובר במעמסה רגשית משמעותית, שעשויה להימשך על פני תקופה ארוכה, והפוגעת באיכות החיים ואף ביכולת התפקוד היומיומית. 
 
במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2010 נשאלו בני 20 ומעלה שאלות הנוגעות לתחושות של לחץ ודאגה בחיי היומיום. השאלות התמקדו בתחושתם של הנשאלים ב-12 החודשים שלפני עריכת הסקר. 
 
מהנתונים עולה כי 19% מהירושלמים הרגישו לחץ לעיתים קרובות. שיעור זה היה נמוך בהשוואה לישראל (24%), תל אביב (26%) וחיפה (35%). נתון בולט במיוחד הוא שיעור הירושלמים שלא הרגישו לחץ כלל. שיעור זה עמד על 39% והיה גבוה באופן משמעותי מהשיעור בישראל (23%), בחיפה (21%) ובתל אביב (15%). בחינה מגדרית מעלה כי נשים נטו יותר להרגיש לחץ מגברים. 29% מהנשים בישראל דיווחו כי הן הרגישו לחץ לעיתים קרובות בהשוואה ל-19% מהגברים. בדומה, 19% מהנשים דיווחו כי לא הרגישו כל לחץ, בהשוואה ל- 28% מהגברים. 
 
שאלה מעניינת נוספת עסקה בהשפעת הדאגה על איכות השינה. שיעור הירושלמים שדיווחו כי הדאגות הפריעו להם לישון לעיתים קרובות עמד על 11%. שיעור זה היה נמוך בהשוואה לתל אביב (14%), ישראל (15%) וחיפה (20%). כמו כן, שיעור הירושלמים שדיווחו כי שינתם לא הופרעה אף לא פעם אחת בגלל דאגות עמד על 46%, והיה גבוה בהשוואה לחיפה (41%), ישראל (40%) ותל אביב (37%). מעניין כי שיעור הנשים בישראל שדיווחו כי לעיתים קרובות הדאגות מפריעות להן לישון עמד על 17% והיה גבוה משיעור הגברים (11%). בהתאמה, שיעור הנשים שדיווחו כי שינתם לא הופרעה אף לא פעם אחת בגלל דאגות עמד על 33%, והיה נמוך מזה של הגברים (48%). 
 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה