סגור

לקראת החלטת ממשלה 3791

הטמעת חשיבה מגדרית בהחלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים

ז'אן בן-כליפא, אהוד פראוור

מכון ירושלים למחקרי מדיניות נבחר ללוות את כתיבת תכנית החומש הבאה לצמצום פערים במזרח ירושלים. כחלק מהליווי, אנו רואים לנכון להציף בפני מקבלי ההחלטות נושאים שנוטים להיעלם תחת עומס המשימות ולחץ העמידה בזמנים. אחת הסוגיות המהותיות לכתיבת תכנית מעמיקה ומדויקת יותר היא סוגיית הראייה המגדרית בהחלטת הממשלה. בכדי לשים את הנושא על השולחן בחרנו ללמוד מתכנית קודמת, תכנית 550 לפיתוח החברה הערבית, ולבחון כיצד הוטמע בה מנגנון החשיבה המגדרית.

לשם כך, יזמנו מפגש זום שכללה מספר דוברות – גב' יעל מבורך, שכיהנה בעבר כמנכ"לית המשרד לשוויון חברתי ובשורת תפקידים באגף התקציבים במשרד האוצר. גב' כאות'ר צרצור, מנהלת תחום פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים מטעם המשרד לשוויון חברתי ועו"ד מהא שחאדה מעמותת איתך-מעכי. הדוברות שיתפו בתהליך החשיבה המגדרית שנעשה בתכנית 550 ובתובנות שנלמדו ממנו.

כחומר רקע למפגש הזום, נשלח למשתתפים מסמך מדיניות מבואי בנושא "הטמעת חשיבה מגדרית בהחלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים-כלכליים במזרח ירושלים" שנכתב על ידי ז'אן בן-כליפא ואהוד פראוור. במסמך זה מוצגים התקדימים לעיסוק בתחום מתוך החלטות ממשלה קודמות, וכן הצעה להרחיב את העיסוק בראייה מגדרית מתחום התעסוקה למגוון תחומים נוספים. בהמשך, מוצעות אפשרויות לכיווני חשיבה מגדרית בתכנית החומש הבאה (לאחר שתכנית 3790, התכנית הנוכחית, תסתיים).

במסמך מוצגת טבלה מבוססת מחקרים אשר מציירת את תמונת המצב במגוון תחומים בראייה מגדרית. מהטבלה עולה כי ישנם תחומים מרכזיים, כמו תעסוקה, בריאות, חינוך בלתי-פורמאלי, תופעת הנשירה ותחבורה בהם קיימים הבדלים מהותיים בין גברים לנשים. ההבדלים באים לידי ביטוי הן במאפייני התופעות, בצרכים ובגזירת פעולות הנדרשות.

בסיום המסמך מוצגות המלצות מכון ירושלים למחקרי מדיניות –

המלצות לתכנון ההחלטה

  • תכנון פעולה העונה לצרכים שונים של נשים וגברים (בדומה לתכנון הקיים בהחלטת ממשלה 550) והצבת מדדים בהתאם.
  • בפרקי התוכנית, הוספת התייחסות להבדלים מגדריים ולחסמים הייחודיים לנשים ולגברים.

המלצות לביצוע התוכנית

  • במהלך תהליכי איסוף הנתונים – במסגרת התפוקות והתוצאות של ההחלטה יש להוסיף סעיף אשר מתייחס למין הנשאל. נתונים אלו ישמשו בעתיד כבסיס הידע לבחינת הבדלים מגדריים ולזיהוי מקומות נוספים שבהם יש פערים במענים ובאופן צריכת השירותים.
  • הקמת פורום מלווה לבחינת החשיבה המגדרית בהחלטה. הפורום יבחן את תוכניות העבודה של גופי היישום ואת תקצובן בראי מגדרי, וידון אחת לרבעון בסוגיות מגדריות רלוונטיות למזרח ירושלים.

מינוי אחראי לתחומי המגדר במטה היישום, אשר יוביל את הפורום ויתווך את ממצאי הפורום לגופי היישום השונים.

לקריאת המסמך