משקי בית רבים בישראל מתגוררים בדירה שכורה ונאלצים להתמודד עם העלייה המתמדת במחירי השכירות. בשנת 2009 נרשם זינוק חד במחירי השכירות בהשוואה לשנים קודמות. אז מה המחיר שמשלמים שוכרי הדירות בירושלים? בשנת 2009 מחיר השכירות הממוצע לדירה של 3-2.5 חדרים בירושלים עמד על 2,900₪ לחודש. מחיר זה היה גבוה ב-21 אחוזים מהממוצע בישראל (2,400₪), ב-70 אחוזים מהממוצע בחיפה (1,700₪) ונמוך ב-21 אחוזים מהמחיר הממוצע בתל אביב (3,500₪). פער המחירים דומה בהשוואת מחירי השכירות לדירות בגדלים שונים. שכר הדירה החודשי הממוצע לדירה של 4-3.5 חדרים בירושלים עמד על 3,700₪ לעומת 3,200₪ בישראל, 2,300₪ בחיפה ו- 4,900₪ בתל אביב.
עליית המחירים בשנת 2009 הורגשה בכל הארץ, במידה זו או אחרת. בירושלים חל השינוי הגדול ביותר, שהתבטא בעלייה של 21-17 אחוזים בשנה האחרונה, בהתאם לגודל הדירה. בישראל נרשמה עלייה של 18-15 אחוזים ובתל אביב של 18-14 אחוזים. גם בחיפה נרשמה עלייה במחירים אך במידה פחותה (13-10 אחוזים). מדובר בפער של מאות שקלים, בירושלים לדוגמא מחיר השכירות לדירה בת 4-3.5 חדרים עלה מ- 3,100₪ בשנת 2008 ל- 3,700₪ בשנת 2009.
יש לציין שבמקביל לעלייה במחירי השכירות, חלה עלייה גם במחירי הדירות בבעלות, וכפועל יוצא בשיעור הבעלות על דירות. על פי נתוני משרד הבינוי והשיכון שיעור הבעלות על דירות בישראל ירד מ- 73 אחוזים בשנת 1995 ל- 66 אחוזים בשנת 2008, זאת בשל הקושי ההולך וגובר לרכוש דירות. מצב זה גרם לעלייה בביקוש לדירות שכורות ולעליית שכר הדירה בהתאם.

מקורות:
מדד המחירים לצרכן – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
האגף למידע וניתוח כלכלי (סקירת התפתחות ענף הבנייה, אוקטובר 2010) – משרד הבינוי והשיכון.