משרד הבריאות מפרסם נתונים לגבי בדיקות לגילוי קורונה, המכסים את 10 השבועות שבין 15 במרץ לבין 23 במאי. לפי נתוני משרד הבריאות, בשבוע שהסתיים בתאריך 25 באפריל (השבוע שאחרי פסח) הגיע מספר הנבדקים לקורונה בישראל לשיא, כאשר נבדקו 62,800 איש ואשה (לא כולל בדיקות חוזרות לזיהוי החלמה). לאחר מכן חלה ירידה במספר הבדיקות, ובשבוע שהסתיים ב-23 במאי, נבדקו 22,700 אנשים.

בבחינת הבדיקות לפי מגדר, ניתן לראות כי במשך רוב התקופה, מספר הגברים והנשים שנבדקו היה דומה, אך בשלושת השבועות האחרונים עלה מספר הנשים הנבדקות על מספר הגברים, ובשבוע האחרון הן היוו 56% מהנבדקים (כאשר גברים היוו 44%).

הן בקרב גברים והן בקרב נשים, קבוצת הגיל הנבדקת ביותר לאורך כל התקופה, הם בני ובנות 20-39. קבוצת גיל זו היוותה 36% מהנבדקים בשבוע האחרון בו קיימים נתונים. אחוז גבוה משיעורה של קבוצה זו באוכלוסייה, העומד על 27%.

מגמה דומה נרשמה בקרב בני 80 ומעלה, שהיו 10% מהנבדקים בשבוע האחרון, שיעור גבוה מאוד לעומת שיעורם באוכלוסייה, העומד על 2.9%. שיעורם בקרב הנבדקים בשבוע המסתיים ב-18 באפריל היה אף גבוה יותר, ועמד על 14%.

פער הפוך נרשם בקרב הילדים בני 0-19. שיעורם בקרב הנבדקים בשבוע האחרון לגביו יש נתונים, עמד על 19%, זאת לעומת שיעורם באוכלוסייה, העומד על 36%. ניתן לשער שמספר הבדיקות בקבוצת גיל זו היה נמוך, מאחר שילדים מקבלים את המחלה בדרך כלל באורח קל או א-סימפטומטי, בנוסף לספק שהתעורר בתחילת המשבר לגבי היותם מעבירים של המחלה.

כמו כל קבוצות הגיל, גם בקבוצה זו ירד מאוד מספר הבדיקות בשבועיים האחרונים. יש לשער שבעקבות ההתפרצות במספר רב של בתי ספר בישראל, נראה עלייה במספר הבדיקות של ילדים בשבועות הקרובים.

שימרו על הבריאות.

 

**עדכון: נתונים חדשים שפורסמו מראים כי אכן חלה עלייה חדה במספר הבדיקות שנערכו לילדים.