לכבוד יום ה-1 במאי, חג הפועלים, שחל ביום שישי האחרון, נחשוף כאן לראשונה נתונים על העובדים הירושלמים. זהו טיזר קטן לקראת הפרסום של שנתון 2020 שעתיד להתפרסם במלואו ביום ירושלים.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים בגילאי 25-64 עומד נכון לשנת 2018 על 68% ללא שינוי מהשנה הקודמת, לעומת שיעור של 81% בכל ישראל. שיעור ההשתתפות של גברים ירד בנקודת אחוז אחת, מ-77% ל-76%, ושיעור ההשתתפות של נשים נשאר זהה ועומד על 60%, וניתן לראות עלייה איטית בשיעורים אלו בקרב הנשים.

כאשר בוחנים את שיעורי התעסוקה בהבחנה בין יהודים וערבים בירושלים התמונה מעט משתנה. שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב גברים ערבים יורד מעט לאורך השנים, ונכון לשנת 2018 עומד על 78%, בקרב נשים ערביות שיעור התעסוקה עדיין נמוך מאוד ואף ישנה ירידה קלה בשנת 2018 (מ-27% ל-25%). שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים יהודיות גבוה מהשיעור בקרב הגברים היהודים, וישנה עליה לאורך השנים בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הנשים היהודיות, ובשנת 2018 השיעור עמד על 81%, בעוד השיעור בקרב הגברים היהודים באותה שנה עמד על 74%.

אם נתמקד בשיעורי האבטלה, דהיינו אנשים בגיל עבודה שאינם עובדים אך מחפשים עבודה, נראה כי שיעור האבטלה בירושלים נמוך ועומד על 4%. שיעור זה בקרב הנשים הירושלמיות ממשיך להיות נמוך ועומד על 3%, ושיעור זה אף נמצא בירידה אצל נשים ערביות בירושלים. בקרב הגברים היהודים בירושלים שיעור האבטלה גבוה יותר ועומד על 5% לעומת הגברים הערבים ששיעור זה עומד על שיעור נמוך של 3%.

בבחינת המקצועות בהם עובדים הירושלמים, נראה כי בשנת 2018 רוב הנשים, הן הערביות והן היהודיות, עבדו בענפי החינוך, שירותי בריאות רווחה וסעד, ומנהל מקומי וציבורי. ישנו הבדל משמעותי בין הענפים בהם עוסקים גברים ערבים לעומת יהודים. בעוד גברים ערבים עוסקים בעיקר בבינוי, מסחר ותחבורה, הגברים היהודים עוסקים בחינוך, מנהל מקומי וציבורי והייטק.

מקורות הנתונים והתרשימים: עיבוד מכון ירושלים לנתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס, מתוך שנתון 2020 העתיד להתפרסם ביום ירושלים