סגור

פיתוח כלי מדיניות ומודלים עסקיים לכלכלה מעגלית – R2π

פרויקט בינלאומי ורב שותפים לקידום מודלים עסקיים מבוססי כלכלה מעגלית

2016 - 2019
|
סוג מחקר: מחקרים בינלאומיים

הפרויקט עוסק בבחינת הקשת הרחבה של מודלים עסקיים המעוצבים על פי עקרונות הכלכלה המעגלית (circular economy) באמצעות 18 מקרי בוחן של חברות בשישה סקטורים מרכזיים, במדינות שונות באירופה ובישראל. זאת במטרה לפתח ולהנגיש מודלים מסוג זה לחברות בסקטורים נוספים.

כמו כן, הפרויקט עוסק בפיתוח כלי מדיניות להסרת חסמים ויצירת תמריצים על מנת לעודד עסקים לאמץ מודלים עסקיים לכלכלה מעגלית. הבחינה מתמקדת, בין היתר, בחסמים להטמעתם של מודלים אלה והצלחתם; מדידת הביצועים הסביבתיים של המערכות; תפקידה של הטכנולוגיה והטמעתה; התשתית הכלכלית ותרומתן של המערכות מבחינה עסקית וחברתית.

על בסיס הערכה זו תתבצע בדיקת היתכנות של הטמעת מערכות דומות בסביבות שעקרונות הכלכלה המעגלית אינן מיושמות בהן. דגש מיוחד יינתן בפרויקט להיבטים החברתיים של: אורח חיים, התנהגות צרכנית, יחסי יצרן-צרכן ואחריות תאגידית מורחבת. התוצר הסופי של הפרויקט יהיה המלצות לקובעי מדיניות ברמה האירופית, יחד עם הקמת פלטפורמות וסדרה של אירועים ליצירת חיבורים בין קובעי מדיניות, יזמים, מגזר עסקי וארגוני חברה אזרחית. 

שותפים