סגור

קיימות עירונית

2013 - 2016
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

פרויקט "קיימות עירונית" של מכון ירושלים התמקד בעיר מתוך הבנה שזוהי הזירה בה מתרחשת רוב הפעילות האנושית, וגיבש המלצותיו בעזרת צוות מומחים מובילים במגוון תחומי ההתנהגות האנושית.  תוצרו הסופי הוא מקבץ המלצות מדיניות לקידום שינויי התנהגות לשם השגת אורח חיים מקיים בערים, ובו כלי מדיניות והמלצות לרשויות המקומיות אשר מעוניינות לקדם קיימות בתחומן.

הטכנולוגיה לא תציל אותנו - מדוע לחתור לקיימות עירונית? 

הפרויקט סבר כי חרף הישגי ההתייעלות בתהליכי ייצור ומעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, אנו עדיין רחוקים מאוד מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. לפיכך המחקר נתן דגש למדעי ההתנהגות וסוציולוגיה, לעומת מדעי הסביבה וכלכלה כמקובל, וחיפש בהתנהגות האנושית פתרונות להשגת סגנון חיים איכותי אך מקיים.

באילו מישורים יש לפעול לשם קידום קיימות עירונית?

הפרויקט נגע בפעילות קהילתית, בכלכלה שיתופית, בהתחדשות מרכזי מסחר, בחיפוש דרכים לשינוי אמצעי הנסיעה מרכב פרטי לאמצעים חלופיים, וכן בחיפוש דרכים לשימוש יעיל ואטרקטיבי במרחבים הציבוריים בעיר.

הפרויקט הציע גישה של חיפוש דרכים "רכות" לשינויים באורח החיים בעיר, בנוסף לשינויים התשתיתיים הגדולים. לעיתים שינויים כאלה עשויים להיות מאד מועילים ולהביא לשיפור החיים העירוניים בהשקעת מאמץ ובעלות נמוכה יותר מאשר שינוייים גדולים. 

במהלך הפרויקט התקיימו שני כנסים גדולים (מעל 300 איש), ובהם הציגו טובי המומחים בתחום בישראל, לצד אורחים בינלאומיים מובילים בתחומם.לסרטוני ההרצאות

מבנה הפרויקט:

הפרויקט נמשך שלוש שנים. בשלב הראשון, שלב הרקע תיאורטי של המחקר (2013-14), גיבשנו רשימת סוגיות מפתח בנושאי קיימות עירונית, וגייסנו לעזרתנו צוות מגוון של מומחים בישראל מתחומי מדעי ההתנהגות והחברה (פסיכולוגיה חברתית,סוציולוגיה, כלכלה). כל חוקר הגיש חוות דעת שעסקה בשאלה מהי קיימות עירונית בראי תחום התמחותו, ונתבקש לסקור תהליכים שיכולים לסייע ליצירת סגנון חיים עירוני מקיים יותר. החוקרים סקרו את המצב הקיים בישראל בתחומם וניסו לזהות נקודות מפתח לשינוי. החיפוש נעשה בתחומים כגון רשתות חברתיות, עיצוב, תחבורה, אנרגיה, וחוסן של קהילות עירוניות.

השלב השני, השלב היישומי, כלל ניסוח חזון ועקרונות לעיר מקיימת, ואיתור מודלים שונים של עירוניות וערים מקיימות הנפוצים בעולם. המחקר העולמי מתמקד בהקשר זה, בין היתר בערים בעלות "חוסן" (Resilient Cities) , ערים חדשניות (innovative cities) וערים "משתפות" (collaborative cities).  בהמשך גובשו פיילוטים- "'מעבדות עירוניות'" שם בחנו והתאמנו את הרעיונות התיאורטיים לערים אמיתיות עם אנשים אמיתיים. 

בשלב השלישי, שלב ההמלצות, תרגם הפרויקט את החזון ואת ההתנסויות המעשיות לכיוונים אסטרטגיים ולקווי מדיניות ותכניות פעולה, ופרסם המלצות מדיניות לרשויות מקומיות (2016). הנחת היסוד הינה כי פעילות הפרטים מוגבלת בשל אילוצים ארגוניים וממסדיים, אך שינוי ממסדי, בסקטור הציבורי והפרטי, יכול לחולל שינוי לכוון קיימות. בשלב זה הצטרפו לצוות מומחים בנושאים שונים: מערכות ומבנים ארגוניים; חברה אזרחית; והסקטור העסקי. 

את הפרויקט לוותה ועדה ציבורית, בראשותו של רענן דינור ובהשתתפות מומחים ובעלי עניין מן המגזר הציבורי והעסקי, מן הרשויות מקומיות, מן האקדמיה ומארגוני החברה האזרחית.

חזון העיר המקיימת

כפי שנוסח בפרויקט קיימות עירונית:
עיר מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכבוד לכל, בתוכה ומחוצה לה. היא משתמשת בתבונה ובהוגנות בתשתיות ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שברשותה, תוך לקיחת אחריות על חלקה בניהול מערכות אקולוגיות גלובליות, ומתוך אחריות למורשתה הפיזית והתרבותית ולדורות הבאים.

החזון נוסח בשיתוף צוות החוקרים בפגישה שהתקיימה ביולי 2014. עיר שחותרת להשגת קיימות היא עיר שנוקטת מאמצים להשגת חזון זה, ובתוך כך מעודדת ומאפשרת:

  • קיום של מגוון אנושי וסביבתי ראוי לכולם;
  • תשתיות נגישות לכל וחלוקה צודקת של משאבים;
  • חוסן חברתי, סביבתי וכלכלי;
  • עשייה מנהיגותית, מעורבות ומחויבות לקיימות;
  • השתתפות ושיתופי פעולה בין תושביה וכלל בעלי העניין – הממשליים, העסקיים והאזרחיים;
  • צריכה אחראית ומקיימת;
  • מבחר חלופות ואפשרויות בחירה;
  • תרבות של אמון, כבוד הדדי, יצירה, צמיחה וחדשנות, תמיכה הדדית ושיתוף;
  • התפתחות קהילות, חיבוריות, קישוריות ורשתות חברתיות;
  • הזדמנויות שוות בחינוך, בתעסוקה, בשירותים ובפנאי.

הפרויקט הינו המשכו של הפרויקט רחב ההיקף "תחזית קיימות 2030", של מכון ירושלים והמשרד להגנת הסביבה, שפרסם ב- 2012 המלצות אסטרטגיות שמטרתן להגיע לקיימות.

להרחבה
פרסומים

כיצד מעודדים אורח חיים מקיים בעיר?

פורסם במסגרת פרויקט קיימות עירונית

2016 | מחברים: תמי גבריאלי, גלית רז דרור, ענבר גורדון, אראלה גנן...

פרויקט קיימות עירונית, לקראת המלצות מדיניות מסמך זה מסכם את השנתיים הראשונות לפעילות פרויקט קיימות עירונית ומציג חלק מתוצריו: הגדרת חזון העיר המקיימת: עיר מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכ...

מהו אורח חיים מעודד קיימות?

פרויקט קיימות עירונית- סיכום שלב א'

2014 | מחברים: תמי גבריאלי, גלית רז דרור, יואב אגוזי...

מסמך זה מסכם את ממצאי השלב הראשון של פרויקט קיימות עירונית ומראה כיצד מגוון התחומים משפיע על יצירת קיימות עירונית ופותח שער לשלבי המחקר הבאים.  חלקו הראשון של המסמך דן בשאלה: מהי עיר מקיימת?...

קיימות עירונית - איך אפשר?

2017 | מחברים: תמי גבריאלי, ולרי ברכיה, גלית רז דרור, אראלה גנן, ...

שותפים