סגור

איכות חיים בירושלים

איכות החיים בירושלים היא אחד הגורמים המרכזיים לעזיבת העיר, אך גם למעבר אליה.

2016 - 2020
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

איכות חיים הוא מושג כללי המתייחס להערכת סטנדרט המחייה של חברה, קהילה ויחידים על כל מרכיביה. הוא רחב ובעל פירושים שונים אשר נובעים מהבדלים תרבותיים ואישיים. האיחוד האירופי למשל מגדיר איכות חיים כ"רווחה אנושית הנמדדת על פי מדדים חברתיים, להבדיל ממדדים כמותיים של הכנסה ותפוקה".

כיצד ירושלמים תופסים את המושג "איכות חיים"?

עריכתו של מחקר זה הוא תולדה של מסקנות מחקר הגירה לירושלים וממנה- בו נימקו הן העוזבים והן הנכנסים כי הסיבה להגירה קשורה ב"איכות חיים". אך כיצד תופסים ירושלמים את המושג איכות חיים?מטרת הפרויקט היא לפתח מדדים, אשר יסייעו בידי מקבלי החלטות וקובעי מדיניות לבחון את איכות החיים בירושלים. מדדים אלו יאפשרו להבין את מצבה של העיר ויהוו "סמנים" המאותתים ומעידים על שינויים ומגמות.

השלב הראשון של המחקר כלל סקירת ספרות והוצגו גישות של ערים בעולם למדידת איכות החיים בהן. בסקירת ספרות מצאנו כעשרה נושאים משותפים אשר מופיעים, בתכיפות גבוהה, כנושאים מרכזיים במדידת איכות חיים: דיור, הכנסה, תעסוקה, קהילה, חינוך, סביבה, מעורבות אזרחית, בריאות, בטיחות וביטחון אישי.

השלב השני התמקד בבחינת המרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה כפי שנתפסים על ידי תושבי ירושלים. מהמחקר עולה שהמרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה בעיר בקרב כלל האוכלוסייה היהודית הם: תחבורה ציבורית יעילה, עיר נקייה, היצע של גני משחקים ופארקים, סביבה ירוקה ומטופחת וחינוך איכותי. בקרב האוכלוסייה הערבית קדמו למרכיבים שצוינו לעיל שני מרכיבים נוספים: אפשרויות לבניית דירות למגורים ותשתיות פיזיות נאותות.

אז איך ירושלמים תופסים איכות חיים? לקובץ המחקר

השלב השלישי יעסוק בפיתוח מערכת מדדים מותאמת לעיר ירושלים ובהרצתם של המדדים. כל נושא שנבחר כמרכיב עיקרי באיכות החיים יכלול מדד או מספר מדדים שיאפשרו לבחון את מצב העיר בנושא זה. המדדים שיוצגו יבחינו במידת האפשר בין שלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות בירושלים - האוכלוסייה הכללית (חילונים ודתיים), האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. כמו כן תהייה השוואה בין ירושלים לערים הגדולות בישראל. המחקר בנושא איכות חיים בירושלים נערך כחלק מתכנית היובל, תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים.

 

שותפים